ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت نبشی و ناودانی امروز

نامکارخانهسایزواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ناودانی 10 شکفته 12 متری کارخانهشکفته10کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۲خرید
ناودانی 10 شکفته 6 متری کارخانهشکفته10کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۳خرید
ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری کارخانهناب تبریز10کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری کارخانهناب تبریز10کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید
ناودانی 10 استاندارد اروپا 12 متریاستاندارد اروپا10کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۰خرید
ناودانی 14استاندارد اروپا 12 متریاستاندارد اروپا14کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۰خرید
ناودانی 16 استاندارد اروپا 12 متریاستاندارد اروپا16کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۰خرید
ناودانی 16 شکفته 12 متری کارخانهشکفته16کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید
ناودانی 18 شاخه 6 متریفایکو18کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۳۹خرید
ناودانی 4 اروپا 6 متری بنگاه تهراناروپا4کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید
ناودانی 8 استاندارد اروپا 12 متریاستاندارد اروپا8کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۰خرید
نبشی 15*150*150 آریان فولاد 12 متری کارخانهآریان فولاد150*150کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید
نبشی 3*45*45 ناب تبریز 6 متری کارخانهناب تبریز45*45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید
نبشی 7*100*100 ناب تبریز 6 متری کارخانهناب تبریز100*100کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید
نبشی 3*30*30 6متری30*30کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۷خرید
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریزناب تبریز30*30کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید
نبشی 4*30*30 6متریآریان فولاد30*30کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۰خرید
نبشی 4*40*40 6متری40*40کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۷خرید
نبشی 5*50*50 6متریآریان فولاد50*50کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۰خرید
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهانذوب آهن60*60کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید

نبشی و ناودانی