ردکردن این

میلگرد آجدار22میانه شاخه 12 متری A3

سایز

22

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

17,500 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار22میانه شاخه 12 متری A3