نامضخامتسایزاستانداردواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق گالوانیزه 0.25 امارات 1000 رول0.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۳:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 0/14 چین 1000 رول0.14کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/16 چین فابریک 1000*20000.16کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین 10000.18کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین فابریک 1000*20000.18کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/20 تاراز 1250 رول0.2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۰۹خرید
ورق گالوانیزه 0/20 چین 10000.20کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/22 چین 10000.22کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/24 چین 10000.24کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 10000.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 0/28 چین 10000.28کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 0/3 کاشان 1000 رول0.3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۱خرید
ورق گالوانیزه 0/30 چین 10000.30کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 0/35 چین 10000.35کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/35 روی اندود 1000 رول0.35کیلوگرم62,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 0/37 روی اندود 1000 رول0.37کیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 رول0.4کیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/4 شهرکرد 1000 رول0.4کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1000 رول0.4کیلوگرم52,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/40 روی اندود 1000 رول0.40کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۳:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول0.40کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رول0.40کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/42 کاشان 10000.42کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1250 رول0.45کیلوگرم52,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1000 رول0.48کیلوگرم50,050 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1250 رول0.48کیلوگرم50,050 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۲خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول0.48کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول0.48کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول0.5کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 0/5 شهریار تبریز 1000 رول0.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان عرض 12500.5کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول0.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول0.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 0/50 تاراز 1250 رول0.50کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/50 شهرکرد 1000 رول0.50کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۳:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/50 کاشان 1000 رول0.50کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول0.55کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول0.55کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/58 چین 12500.58کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1000 رول0.60کیلوگرم50,100 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول0.60کیلوگرم50,100 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 0/60 دشتستان 1250 رول0.60کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۳خرید
ورق گالوانیزه 0/60 شهرکرد 1000 رول0.60کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۲خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول0.60کیلوگرم50,100 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رول0.60کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1250 رول0.60کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/62 دشتستان 1000 رول0.62کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۳خرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول0.7کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۲۳خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1000 رول0.70کیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رول0.70کیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 0/70 شهرکرد 1250 رول0.70کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 0/70 فولاد مبارکه 12500.70کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1000 رول0.70کیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 0/70 هفت الماس 12500.70کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 0/8 چین 12500.8کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1000 رول0.80کیلوگرم48,300 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1250 رول0.80کیلوگرم48,300 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رول0.90کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول1کیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول1کیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 1 چین 1000 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1250 رول1کیلوگرم47,800 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۲خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۲:۵۹خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 رول1کیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 1/2 روی اندود 1250 رول1.2کیلوگرم47,800 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۱خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1250 رول1.2کیلوگرم47,800 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رول1.2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول1.25کیلوگرم47,800 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول1.25کیلوگرم47,800 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 1/25 شهرکرد 1250 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رول1.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رول1.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 1/5 دشتستان 1250 رول1.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000*2000 شیت1.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 12501.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول2کیلوگرم52,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 1000 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 12502کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۹خرید
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۳:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 2 شهریار1250 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 2 فولاد مبارکه 1250 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار 1250 رول2.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 3 چین 1000 رول3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 3/5 شهریار 1000 رول3.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 4 چین 10004کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۱۷ ۱۵:۳۱:۵۸خرید
اسکرول به بالا