نامضخامتسایزاستانداردواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 رول0.4کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1000 رول0.4کیلوگرم57,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1250 رول0.4کیلوگرم57,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/40 روی اندود 1000 رول0.40کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 0/40 روی اندود 1250 رول0.40کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول0.40کیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رول0.40کیلوگرم55,700 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 تاراز 1000 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 تاراز 1250 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 روی اندود 1250 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1000 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1250 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1000 رول0.48کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1250 رول0.48کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول0.48کیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول0.48کیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول0.5کیلوگرم55,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان عرض 12500.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول0.5کیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول0.5کیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/50 تاراز 1250 رول0.50کیلوگرم55,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/50 کاشان 1000 رول0.50کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول0.55کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول0.55کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1000 رول0.60کیلوگرم52,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول0.60کیلوگرم52,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 روی اندود 1000 رول0.60کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 0/60 روی اندود 1250 رول0.60کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول0.60کیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1250 رول0.60کیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رول0.60کیلوگرم51,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1250 رول0.60کیلوگرم51,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول0.7کیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1000 رول0.70کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رول0.70کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 روی اندود 1000 رول0.70کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 روی اندود عرض 12500/70کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1000 رول0.70کیلوگرم51,100 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1250 رول0.70کیلوگرم51,100 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/70 هفت الماس 12500.70کیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1000 رول0.8کیلوگرم51,100 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1250 رول0.8کیلوگرم51,100 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1000 رول0.8کیلوگرم48,400 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1250 رول0.8کیلوگرم48,400 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1000 رول0.80کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1250 رول0.80کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1000 رول0.9کیلوگرم51,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1250 رول0.9کیلوگرم51,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1000 رول0.9کیلوگرم48,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1250 رول0.9کیلوگرم48,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/90 تاراز 1000 رول0.90کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/90 تاراز 1250 رول0.90کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/90 دشتستان 1000 رول0.90کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/90 دشتستان 1250 رول0.90کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 0/90 روی اندود 1000 رول0.90کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 0/90 روی اندود 1250 رول0.90کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول1کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول1کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1 دشتستان 1000 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 1 دشتستان 1250 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1000 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1250 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول1کیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 رول1کیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول1کیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول1کیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1.2 دشتستان 1000 رول1.2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 1.2 دشتستان 1250 رول1.2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 1.2 روی اندود 1000 رول1.2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 1/2 روی اندود 1250 رول1.2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1000 رول1.20کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1250 رول1.2کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول1.25کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول1.25کیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1000 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1250 رول1/25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان عرض 1000 رول1.25کیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان عرض 12501/25کیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول1.25کیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1250 رول1.25کیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول2کیلوگرم54,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۴خرید
اسکرول به بالا