نامضخامتسایزاستانداردواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق گالوانیزه 0/14 چین 1000 رول0.14کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 0/16 چین فابریک 1000*20000.16کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین 10000.18کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین فابریک 1000*20000.18کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 0/20 تاراز 1250 رول0.2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 0/20 چین 10000.20کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/22 چین 10000.22کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/24 چین 10000.24کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 10000.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/28 چین 10000.28کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/3 کاشان 1000 رول0.3کیلوگرم55,600 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/30 چین 10000.30کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/35 چین 10000.35کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 رول0.4کیلوگرم47,100 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/4 شهرکرد 1000 رول0.4کیلوگرم49,100 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۹خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1000 رول0.4کیلوگرم49,250 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۹خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول0.40کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رول0.40کیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 0/42 کاشان 10000.42کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1250 رول0.45کیلوگرم49,150 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول0.45کیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول0.45کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول0.48کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول0.48کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول0.5کیلوگرم47,100 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 0/5 شهریار تبریز 1000 رول0.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۹خرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان عرض 12500.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول0.5کیلوگرم47,100 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول0.5کیلوگرم47,200 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 0/50 تاراز 1250 رول0.50کیلوگرم47,300 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 0/50 کاشان 1000 رول0.50کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول0.55کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول0.55کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 0/58 چین 12500.58کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1000 رول0.60کیلوگرم44,700 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول0.60کیلوگرم44,400 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/60 دشتستان 1250 رول0.60کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۱خرید
ورق گالوانیزه 0/60 شهرکرد 1000 رول0.60کیلوگرم44,800 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول0.60کیلوگرم45,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۴خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رول0.60کیلوگرم44,600 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1250 رول0.60کیلوگرم44,600 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/62 دشتستان 1000 رول0.62کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۴خرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول0.7کیلوگرم42,800 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1000 رول0.70کیلوگرم42,900 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رول0.70کیلوگرم42,900 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 0/70 فولاد مبارکه 12500.70کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1000 رول0.70کیلوگرم42,900 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/70 هفت الماس 12500.70کیلوگرم42,700 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/8 چین 12500.8کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1000 رول0.80کیلوگرم42,300 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1250 رول0.80کیلوگرم42,300 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رول0.90کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول1کیلوگرم42,300 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 1 چین 1000 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 رول1کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول1کیلوگرم40,800 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول1کیلوگرم40,800 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1250 رول1.2کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رول1.2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1/25 شهرکرد 1250 رول1.25کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول1.25کیلوگرم42,800 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۷:۵۴خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رول1.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رول1.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 1/5 دشتستان 1250 رول1.5کیلوگرم25,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000*2000 شیت1.5کیلوگرم44,300 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 12501.5کیلوگرم44,300 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 1000 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 12502کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 2 شهریار1250 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 2 فولاد مبارکه 1250 رول2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۵۹خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول2کیلوگرم46,700 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول2کیلوگرم46,700 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار 1250 رول2.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 3 چین 1000 رول3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 3/5 شهریار 1000 رول3.5کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 4 چین 10004کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 70 شهرکرد 1250 رول0.70کیلوگرم42,800 تومان۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۳:۳۸:۵۸خرید
اسکرول به بالا