نامضخامتسایزاستانداردواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 رول0.4کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1000 رول0.4کیلوگرم50,300 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1250 رول0.4کیلوگرم50,300 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/40 روی اندود 1000 رول0.40کیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 0/40 روی اندود 1250 رول0.40کیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول0.40کیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رول0.40کیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/45 تاراز 1000 رول0.45کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 0/45 تاراز 1250 رول0.45کیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 0/45 روی اندود 1250 رول0.45کیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1000 رول0.45کیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1250 رول0.45کیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول0.45کیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول0.45کیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۱۰خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1000 رول0.48کیلوگرم47,800 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1250 رول0.48کیلوگرم47,800 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول0.48کیلوگرم46,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۱۰خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول0.48کیلوگرم46,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۱۰خرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول0.5کیلوگرم47,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان عرض 12500.5کیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول0.5کیلوگرم46,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۱۱خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول0.5کیلوگرم46,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۱۱خرید
ورق گالوانیزه 0/50 تاراز 1250 رول0.50کیلوگرم47,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 0/50 کاشان 1000 رول0.50کیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول0.55کیلوگرم46,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۱۱خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول0.55کیلوگرم46,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۱۱خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1000 رول0.60کیلوگرم44,800 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول0.60کیلوگرم44,800 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 0/60 روی اندود 1000 رول0.60کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۹خرید
ورق گالوانیزه 0/60 روی اندود 1250 رول0.60کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۹خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول0.60کیلوگرم45,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1250 رول0.60کیلوگرم45,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رول0.60کیلوگرم44,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1250 رول0.60کیلوگرم44,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۰۹خرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول0.7کیلوگرم42,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۰۹خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1000 رول0.70کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۴خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رول0.70کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 0/70 روی اندود 1000 رول0.70کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/70 روی اندود عرض 12500/70کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1000 رول0.70کیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۰خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1250 رول0.70کیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/70 هفت الماس 12500.70کیلوگرم42,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۰۹خرید
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1000 رول0.8کیلوگرم41,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1250 رول0.8کیلوگرم41,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1000 رول0.8کیلوگرم41,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1250 رول0.8کیلوگرم41,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1000 رول0.80کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۴خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1250 رول0.80کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۴خرید
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1000 رول0.9کیلوگرم41,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1250 رول0.9کیلوگرم41,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1000 رول0.9کیلوگرم41,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1250 رول0.9کیلوگرم41,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/90 تاراز 1000 رول0.90کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/90 تاراز 1250 رول0.90کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/90 دشتستان 1000 رول0.90کیلوگرم40,100 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/90 دشتستان 1250 رول0.90کیلوگرم40,100 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/90 روی اندود 1000 رول0.90کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/90 روی اندود 1250 رول0.90کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول1کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول1کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۲خرید
ورق گالوانیزه 1 دشتستان 1000 رول1کیلوگرم40,100 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 1 دشتستان 1250 رول1کیلوگرم40,100 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1000 رول1کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1250 رول1کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۲خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول1کیلوگرم41,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۱خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 رول1کیلوگرم41,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۲خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول1کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۰۸خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول1کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۰۸خرید
ورق گالوانیزه 1.2 دشتستان 1000 رول1.2کیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 1.2 دشتستان 1250 رول1.2کیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 1.2 روی اندود 1000 رول1.2کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 1/2 روی اندود 1250 رول1.2کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۱خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1000 رول1.20کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1250 رول1.2کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول1.25کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول1.25کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1000 رول1.25کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1250 رول1/25کیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۱خرید
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان عرض 1000 رول1.25کیلوگرم41,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان عرض 12501/25کیلوگرم41,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۱خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول1.25کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۰۹خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1250 رول1.25کیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول2کیلوگرم44,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۵۵خرید
اسکرول به بالا