ویدیو / مقاله مرجع

  • میلگرد آجدار
  • میلگرد ساده
  • مش
  • رابیتس

قیمت میلگرد آجدار

نامکارخانهسایزاستانداردواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A2آریان فولاد10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۳۳خرید
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۱۰خرید
میلگرد آجدار 10 آناهیتا شاخه 12 متری A2آناهیتا10A2کیلوگرم16,900 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۳۳خرید
میلگرد آجدار 10 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۳۳خرید
میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۹خرید
میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۳۴خرید
میلگرد آجدار 10 اردبیل شاخه 12 متری A2اردبیل10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۴خرید
میلگرد آجدار 10 اروند شاخه 12 متری A3اروند10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۵خرید
میلگرد آجدار 10 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A2بردسیر10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۶خرید
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد10A3کیلوگرم16,700 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۸خرید
میلگرد آجدار 10 شاهرود شاخه 12 متری A2شاهرود10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۴خرید
میلگرد آجدار 10 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود10A3کیلوگرم16,910 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۳خرید
میلگرد آجدار 10 ظفربناب شاخه 12 متری A2ظفربناب10A2کیلوگرم16,650 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۶خرید
میلگرد آجدار 10 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۷خرید
میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۹خرید
میلگرد آجدار 12 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا12A3کیلوگرم16,900 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۴خرید
میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر12A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۷خرید
میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۷خرید
میلگرد آجدار 12 اروند شاخه 12 متری A3اروند12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۵خرید
میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۶خرید
میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد12A3کیلوگرم16,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۸خرید
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2ذوب آهن12A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۹خرید
میلگرد آجدار 12 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود12A3کیلوگرم16,810 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۳خرید
میلگرد آجدار 12 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب12A3کیلوگرم16,650 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۷خرید
میلگرد آجدار 12 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۷خرید
میلگرد آجدار 14 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا14A3کیلوگرم16,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۴خرید
میلگرد آجدار 14 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه14A3کیلوگرم15,750 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۵خرید
میلگرد آجدار 14 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۷خرید
میلگرد آجدار 14 اروند شاخه 12 متری A3اروند14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۵خرید
میلگرد آجدار 14 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۶خرید
میلگرد آجدار 14 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد14A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۸خرید
میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۷خرید
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۹خرید
میلگرد آجدار 14 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود14A3کیلوگرم16,210 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۳خرید
میلگرد آجدار 14 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب14A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۶خرید
میلگرد آجدار 14 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو14A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۸خرید
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور14A3کیلوگرم16,150 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۹خرید
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۵خرید
میلگرد آجدار 16 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا16A3کیلوگرم16,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۴۴خرید
میلگرد آجدار 16 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه16A3کیلوگرم15,750 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۱خرید
میلگرد آجدار 16 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۶خرید
میلگرد آجدار 16 اروند شاخه 12 متری A3اروند16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۴خرید
میلگرد آجدار 16 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۵خرید
میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد16A3کیلوگرم16,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۷خرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۸خرید
میلگرد آجدار 16 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود16A3کیلوگرم16,210 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۳خرید
میلگرد آجدار 16 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب16A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۵خرید
میلگرد آجدار 16 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو16A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۷خرید
میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور16A3کیلوگرم16,150 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۹خرید
میلگرد آجدار 18 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا18A3کیلوگرم16,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۴خرید
میلگرد آجدار 18 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۶خرید
میلگرد آجدار 18 اروند شاخه 12 متری A3اروند18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۴خرید
میلگرد آجدار 18 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۵خرید
میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد18A3کیلوگرم16,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۷خرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۸خرید
میلگرد آجدار 18 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود18A3کیلوگرم16,210 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۳خرید
میلگرد آجدار 18 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب18A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۵خرید
میلگرد آجدار 18 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو18A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۷خرید
میلگرد آجدار 18 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور18A3کیلوگرم16,150 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۹خرید
میلگرد آجدار 20 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا20A3کیلوگرم16,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۳خرید
میلگرد آجدار 20 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه20A3کیلوگرم15,750 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۷خرید
میلگرد آجدار 20 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۶خرید
میلگرد آجدار 20 اروند شاخه 12 متری A3اروند20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۴خرید
میلگرد آجدار 20 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۴خرید
میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد20A3کیلوگرم16,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۶خرید
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۸خرید
میلگرد آجدار 20 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود20A3کیلوگرم16,210 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۳خرید
میلگرد آجدار 20 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب20A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۵خرید
میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور20A3کیلوگرم16,150 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۸خرید
میلگرد آجدار 22 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۵خرید
میلگرد آجدار 22 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا22A3کیلوگرم16,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۴خرید
میلگرد آجدار 22 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۸خرید
میلگرد آجدار 22 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد22A3کیلوگرم16,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۹خرید
میلگرد آجدار 22 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود22A3کیلوگرم16,210 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۳خرید
میلگرد آجدار 22 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب22A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۶خرید
میلگرد آجدار 22 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو22A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۹خرید
میلگرد آجدار 22 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور22A3کیلوگرم16,150 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۰خرید
میلگرد آجدار 25 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا25A3کیلوگرم16,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۴خرید
میلگرد آجدار 25 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه25A3کیلوگرم15,750 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۶خرید
میلگرد آجدار 25 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۷خرید
میلگرد آجدار 25 اروند شاخه 12 متری A3اروند25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۵خرید
میلگرد آجدار 25 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۵خرید
میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد25A3کیلوگرم16,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۹خرید
میلگرد آجدار 25 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود25A3کیلوگرم16,210 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۳خرید
میلگرد آجدار 25 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب25A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۶خرید
میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور25A3کیلوگرم16,150 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۰خرید
میلگرد آجدار 28 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا28A3کیلوگرم16,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۴خرید
میلگرد آجدار 28 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۷خرید
میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد28A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۸خرید
میلگرد آجدار 28 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۳خرید
میلگرد آجدار 28 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب28A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۶خرید
میلگرد آجدار 28 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور28A3کیلوگرم16,150 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۹خرید
میلگرد آجدار 30 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر30A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۷خرید
میلگرد آجدار 30 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب30A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۶خرید
میلگرد آجدار 32 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا32A3کیلوگرم16,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۳خرید
میلگرد آجدار 32 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۷خرید
میلگرد آجدار 32 اروند شاخه 12 متری A3اروند32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۵خرید
میلگرد آجدار 32 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد32A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۸خرید
میلگرد آجدار 32 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۵۹خرید
میلگرد آجدار 32 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب32A3کیلوگرم16,350 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۰۵خرید
میلگرد آجدار 32 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۰خرید
میلگرد آجدار 8 آناهیتا شاخه 12 متری A2آناهیتا8A2کیلوگرم17,100 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۰خرید
میلگرد آجدار 8 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر8A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۷خرید
میلگرد آجدار 8 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر8A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۴خرید
میلگرد آجدار 8 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب8A3کیلوگرم16,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۳خرید
میلگرد آجدار10 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۹خرید
میلگرد آجدار10 راد همدان شاخه 12 متری A2راد همدان10A2کیلوگرم17,725 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۷خرید
میلگرد آجدار10میانه شاخه 12 متری A3میانه10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۶خرید
میلگرد آجدار12 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۹خرید
میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان12A3کیلوگرم17,375 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۷خرید
میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3میانه12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۵خرید
میلگرد آجدار14 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر14A3کیلوگرم16,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۹خرید
میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان14A3کیلوگرم17,275 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۷خرید
میلگرد آجدار14میانه شاخه 12 متری A3میانه14A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۵خرید
میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر16A3کیلوگرم16,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۹خرید
میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان16A3کیلوگرم17,275 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۷خرید
میلگرد آجدار16میانه شاخه 12 متری A3میانه16A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۵خرید
میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر18A3کیلوگرم16,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۸خرید
میلگرد آجدار18 میانه شاخه 12 متری A3میانه18A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۵خرید
میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان18A3کیلوگرم17,275 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۷خرید
میلگرد آجدار20 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر20A3کیلوگرم16,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۸خرید
میلگرد آجدار20 میانه شاخه 12 متری A3میانه20A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۵خرید
میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان20A3کیلوگرم17,275 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۶خرید
میلگرد آجدار22 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر22A3کیلوگرم16,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۸خرید
میلگرد آجدار22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۰خرید
میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان22A3کیلوگرم17,275 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۶خرید
میلگرد آجدار22میانه شاخه 12 متری A3میانه22A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۴خرید
میلگرد آجدار25 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر25A3کیلوگرم16,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۸خرید
میلگرد آجدار25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۰خرید
میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو25A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۴خرید
میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان25A3کیلوگرم17,325 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۱۶خرید
میلگرد آجدار25میانه شاخه 12 متری A3میانه25A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۶خرید
میلگرد آجدار28 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر28A3کیلوگرم16,200 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۷خرید
میلگرد آجدار28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۸خرید
میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان28A3کیلوگرم17,325 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۷خرید
میلگرد آجدار28میانه شاخه 12 متری A3میانه28A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۶خرید
میلگرد آجدار32 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۷خرید
میلگرد آجدار32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۸خرید
میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان32A3کیلوگرم17,475 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۶خرید
میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3میانه32A3کیلوگرم15,850 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۶خرید
میلگرد آجدار8 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A2امیر کبیر خزر8A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۷خرید
میلگرد آجدار8 راد همدان شاخه 12 متری A2راد همدان8A2کیلوگرم17,975 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۲۷خرید

سوالات متداول

قیمت روز میلگرد آج دار در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، نرخ میلگرد آجدار را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و امکان انتخاب از میان انواع میلگرد آجدار با سایز و برندهای متفاوت را برایتان فراهم ساخته است
مراحل سفارش میلگرد آجدار در فولادشاپ چیست؟
فرآیند خرید میلگرد آجدار از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند

اسکرول به بالا