قیمت میلگرد آجدار

نامکارخانهسایزاستانداردواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A2آریان فولاد10A2کیلوگرم28,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۷خرید
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد10A3کیلوگرم28,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۶خرید
میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۰خرید
میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر10A3کیلوگرم28,400 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۸خرید
میلگرد آجدار 10 سیرجان شاخه 12 متری A2سیرجان10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۰۳خرید
میلگرد آجدار 10 سیرجان شاخه 12 متری A3سیرجان10A3کیلوگرم29,310 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۰۳خرید
میلگرد آجدار 10 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۷خرید
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان شاخه 12 متری A2کویر کاشان10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹خرید
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۵۸خرید
میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور10A3کیلوگرم30,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۱خرید
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد12A3کیلوگرم28,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۰۱خرید
میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر12A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۵خرید
میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر12A3کیلوگرم28,400 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۸خرید
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۴خرید
میلگرد آجدار 12 سیرجان شاخه 12 متری A3سیرجان12A3کیلوگرم29,010 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۰۱خرید
میلگرد آجدار 12 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹خرید
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۵۸خرید
میلگرد آجدار 12 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور12A3کیلوگرم30,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۷خرید
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد14A3کیلوگرم27,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۶خرید
میلگرد آجدار 14 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر14A3کیلوگرم27,600 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۸خرید
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۹خرید
میلگرد آجدار 14 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان14A3کیلوگرم27,510 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۵خرید
میلگرد آجدار 14 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۸خرید
میلگرد آجدار 14 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۹خرید
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور14A3کیلوگرم28,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۹خرید
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد16A3کیلوگرم27,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۶خرید
میلگرد آجدار 16 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر16A3کیلوگرم27,600 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۷خرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۹خرید
میلگرد آجدار 16 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان16A3کیلوگرم27,510 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۴خرید
میلگرد آجدار 16 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۷خرید
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۹خرید
میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور16A3کیلوگرم28,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۹خرید
میلگرد آجدار 18 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد18A3کیلوگرم27,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۶خرید
میلگرد آجدار 18 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر18A3کیلوگرم27,600 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۷خرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۹خرید
میلگرد آجدار 18 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان18A3کیلوگرم27,310 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۴خرید
میلگرد آجدار 18 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۷خرید
میلگرد آجدار 18 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۹خرید
میلگرد آجدار 18 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور18A3کیلوگرم28,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۹خرید
میلگرد آجدار 20 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد20A3کیلوگرم27,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۵خرید
میلگرد آجدار 20 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر20A3کیلوگرم27,600 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۷خرید
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۹خرید
میلگرد آجدار 20 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان20A3کیلوگرم27,310 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۴خرید
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۸خرید
میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور20A3کیلوگرم28,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۹خرید
میلگرد آجدار 22 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد22A3کیلوگرم27,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۶خرید
میلگرد آجدار 22 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر22A3کیلوگرم27,600 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۶خرید
میلگرد آجدار 22 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان22A3کیلوگرم27,310 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۵خرید
میلگرد آجدار 22 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۷خرید
میلگرد آجدار 22 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۸خرید
میلگرد آجدار 22 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور22A3کیلوگرم28,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۹خرید
میلگرد آجدار 25 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد25A3کیلوگرم27,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۰۱خرید
میلگرد آجدار 25 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر25A3کیلوگرم27,600 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۶خرید
میلگرد آجدار 25 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان25A3کیلوگرم27,310 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۴خرید
میلگرد آجدار 25 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۸خرید
میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور25A3کیلوگرم28,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۸خرید
میلگرد آجدار 28 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد28A3کیلوگرم27,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۰۰خرید
میلگرد آجدار 28 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۶خرید
میلگرد آجدار 28 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان28A3کیلوگرم27,310 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۵خرید
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۸خرید
میلگرد آجدار 28 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور28A3کیلوگرم28,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۸خرید
میلگرد آجدار 30 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر30A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۶خرید
میلگرد آجدار 32 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۵خرید
میلگرد آجدار 32 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور32A3کیلوگرم29,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۸خرید
میلگرد آجدار 8 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر8A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۴خرید
میلگرد آجدار 8 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر8A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۸خرید
میلگرد آجدار 8 سیرجان شاخه 12 متری A2سیرجان8A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۰۴خرید
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان شاخه 12 متری A3کویر کاشان8A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۵۸خرید
میلگرد آجدار22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۸خرید
میلگرد آجدار25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۸خرید
میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۷خرید
میلگرد آجدار28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۸خرید
میلگرد آجدار32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۰۸خرید

سوالات متداول

قیمت روز میلگرد آج دار در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، نرخ میلگرد آجدار را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و امکان انتخاب از میان انواع میلگرد آجدار با سایز و برندهای متفاوت را برایتان فراهم ساخته است
مراحل سفارش میلگرد آجدار در فولادشاپ چیست؟
فرآیند خرید میلگرد آجدار از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند

اسکرول به بالا