قیمت میلگرد آجدار

نامکارخانهسایزاستانداردواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A2آریان فولاد10A2کیلوگرم24,300 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۴۵خرید
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد10A3کیلوگرم24,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۴۴خرید
میلگرد آجدار 10 آناهیتا شاخه 12 متری A2آناهیتا10A2کیلوگرم25,300 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۴۴خرید
میلگرد آجدار 10 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۹خرید
میلگرد آجدار 10 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۶خرید
میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر10A2کیلوگرم25,640 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۶خرید
میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر10A3کیلوگرم25,200 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۳خرید
میلگرد آجدار 10 اردبیل شاخه 12 متری A2اردبیل10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۸خرید
میلگرد آجدار 10 اروند شاخه 12 متری A3اروند10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۰خرید
میلگرد آجدار 10 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A2بردسیر10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۱خرید
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد10A3کیلوگرم24,600 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۴خرید
میلگرد آجدار 10 شاهرود شاخه 12 متری A2شاهرود10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۹خرید
میلگرد آجدار 10 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۹خرید
میلگرد آجدار 10 ظفربناب شاخه 12 متری A2ظفربناب10A2کیلوگرم25,400 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۲خرید
میلگرد آجدار 10 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۲خرید
میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور10A3کیلوگرم25,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۵خرید
میلگرد آجدار 10 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۷خرید
میلگرد آجدار 10میانه شاخه 12 متری A3میانه10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۴خرید
میلگرد آجدار 12 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا12A3کیلوگرم25,300 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۹خرید
میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر12A2کیلوگرم25,310 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۸خرید
میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۳خرید
میلگرد آجدار 12 اروند شاخه 12 متری A3اروند12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۰خرید
میلگرد آجدار 12 بافق یزد شاخه 12 متری A3بافق یزد12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۶خرید
میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۱خرید
میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد12A3کیلوگرم24,200 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۳خرید
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2ذوب آهن12A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۴خرید
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۵خرید
میلگرد آجدار 12 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۸خرید
میلگرد آجدار 12 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب12A3کیلوگرم25,400 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۲خرید
میلگرد آجدار 12 گروه ملی اهواز شاخه 12 متری A3گروه ملی اهواز12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۷خرید
میلگرد آجدار 12 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۳خرید
میلگرد آجدار 12 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۷خرید
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد14A3کیلوگرم24,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۸:۵۷خرید
میلگرد آجدار 14 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا14A3کیلوگرم24,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۳خرید
میلگرد آجدار 14 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۱خرید
میلگرد آجدار 14 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر14A3کیلوگرم24,830 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۵خرید
میلگرد آجدار 14 اروند شاخه 12 متری A3اروند14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۴خرید
میلگرد آجدار 14 بافق یزد شاخه 12 متری A3بافق یزد14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۹خرید
میلگرد آجدار 14 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۴خرید
میلگرد آجدار 14 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد14A3کیلوگرم23,850 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۶خرید
میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان14A3کیلوگرم25,910 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۱خرید
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۷خرید
میلگرد آجدار 14 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۰خرید
میلگرد آجدار 14 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۲خرید
میلگرد آجدار 14 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب14A3کیلوگرم25,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۵خرید
میلگرد آجدار 14 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۶خرید
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور14A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۷خرید
میلگرد آجدار 14 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۰خرید
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد16A3کیلوگرم24,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۳خرید
میلگرد آجدار 16 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا16A3کیلوگرم24,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۲خرید
میلگرد آجدار 16 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۱خرید
میلگرد آجدار 16 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر16A3کیلوگرم24,840 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۵خرید
میلگرد آجدار 16 اروند شاخه 12 متری A3اروند16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۳خرید
میلگرد آجدار 16 بافق یزد شاخه 12 متری A3بافق یزد16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۹خرید
میلگرد آجدار 16 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۴خرید
میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد16A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۶خرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۷خرید
میلگرد آجدار 16 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۰۹خرید
میلگرد آجدار 16 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۲خرید
میلگرد آجدار 16 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب16A3کیلوگرم25,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۵خرید
میلگرد آجدار 16 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۶خرید
میلگرد آجدار 16 گروه ملی اهواز شاخه 12 متری A3گروه ملی اهواز16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۰خرید
میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور16A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۷خرید
میلگرد آجدار 16 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۱خرید
میلگرد آجدار 18 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد18A3کیلوگرم24,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۱خرید
میلگرد آجدار 18 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا18A3کیلوگرم24,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۳خرید
میلگرد آجدار 18 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۰خرید
میلگرد آجدار 18 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر18A3کیلوگرم24,840 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۵خرید
میلگرد آجدار 18 اروند شاخه 12 متری A3اروند18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۳خرید
میلگرد آجدار 18 بافق یزد شاخه 12 متری A3بافق یزد18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۰خرید
میلگرد آجدار 18 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۴خرید
میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد18A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۵خرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۶خرید
میلگرد آجدار 18 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۰خرید
میلگرد آجدار 18 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۲خرید
میلگرد آجدار 18 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب18A3کیلوگرم25,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۴خرید
میلگرد آجدار 18 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۵خرید
میلگرد آجدار 18 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور18A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۶خرید
میلگرد آجدار 18 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۱خرید
میلگرد آجدار 20 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد20A3کیلوگرم24,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۱خرید
میلگرد آجدار 20 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا20A3کیلوگرم24,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۲خرید
میلگرد آجدار 20 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۲خرید
میلگرد آجدار 20 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر20A3کیلوگرم24,840 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۴خرید
میلگرد آجدار 20 اروند شاخه 12 متری A3اروند20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۳خرید
میلگرد آجدار 20 بافق یزد شاخه 12 متری A3بافق یزد20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۰خرید
میلگرد آجدار 20 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۳خرید
میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد20A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۵خرید
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۶خرید
میلگرد آجدار 20 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۱۹خرید
میلگرد آجدار 20 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۲خرید
میلگرد آجدار 20 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب20A3کیلوگرم25,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۴خرید
میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور20A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۲۶خرید
میلگرد آجدار 20 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۱خرید
میلگرد آجدار 22 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد22A3کیلوگرم24,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۳خرید
میلگرد آجدار 22 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا22A3کیلوگرم24,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۳خرید
میلگرد آجدار 22 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۰خرید
میلگرد آجدار 22 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر22A3کیلوگرم24,840 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۵خرید
میلگرد آجدار 22 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد22A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۶خرید
میلگرد آجدار 22 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۰خرید
میلگرد آجدار 22 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۲خرید
میلگرد آجدار 22 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب22A3کیلوگرم25,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۴خرید
میلگرد آجدار 22 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۶خرید
میلگرد آجدار 22 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور22A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۷خرید
میلگرد آجدار 22 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه22A3کیلوگرم23,750 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۱خرید
میلگرد آجدار 25 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا25A3کیلوگرم25,100 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۳خرید
میلگرد آجدار 25 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۱خرید
میلگرد آجدار 25 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر25A3کیلوگرم24,840 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۵خرید
میلگرد آجدار 25 اروند شاخه 12 متری A3اروند25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۳خرید
میلگرد آجدار 25 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۴خرید
میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد25A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۵خرید
میلگرد آجدار 25 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۰خرید
میلگرد آجدار 25 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۲خرید
میلگرد آجدار 25 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب25A3کیلوگرم25,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۴خرید
میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور25A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۶خرید
میلگرد آجدار 25 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه25A3کیلوگرم23,750 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۱خرید
میلگرد آجدار 28 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا28A3کیلوگرم25,100 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۲خرید
میلگرد آجدار 28 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۴خرید
میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد28A3کیلوگرم23,850 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۵خرید
میلگرد آجدار 28 سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۰خرید
میلگرد آجدار 28 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۲خرید
میلگرد آجدار 28 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب28A3کیلوگرم25,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۴خرید
میلگرد آجدار 28 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور28A3کیلوگرم23,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۶خرید
میلگرد آجدار 30 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر30A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۲خرید
میلگرد آجدار 30 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب30A3کیلوگرم25,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۲خرید
میلگرد آجدار 30 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه30A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۹خرید
میلگرد آجدار 32 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا32A3کیلوگرم25,100 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۰خرید
میلگرد آجدار 32 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۲خرید
میلگرد آجدار 32 اروند شاخه 12 متری A3اروند32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۱خرید
میلگرد آجدار 32 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد32A3کیلوگرم23,850 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۳خرید
میلگرد آجدار 32 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۰خرید
میلگرد آجدار 32 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب32A3کیلوگرم25,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۱خرید
میلگرد آجدار 32 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۶خرید
میلگرد آجدار 32 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۹خرید
میلگرد آجدار 8 آناهیتا شاخه 12 متری A2آناهیتا8A2کیلوگرم25,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۱خرید
میلگرد آجدار 8 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر8A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۰خرید
میلگرد آجدار 8 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر8A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۳خرید
میلگرد آجدار 8 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب8A3کیلوگرم25,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۲خرید
میلگرد آجدار 8 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A2هیربد زرندیه8A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۳۹خرید
میلگرد آجدار 8 هیربد زرندیه شاخه 12 متری A3هیربد زرندیه8A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۰خرید
میلگرد آجدار10 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر10A3کیلوگرم24,600 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۶خرید
میلگرد آجدار10 راد همدان شاخه 12 متری A2راد همدان10A2کیلوگرم26,875 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۵خرید
میلگرد آجدار12 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر12A3کیلوگرم24,100 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۶خرید
میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان12A3کیلوگرم26,275 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۵خرید
میلگرد آجدار12 میانه شاخه 12 متری A3میانه12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۴خرید
میلگرد آجدار14 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر14A3کیلوگرم23,600 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۶خرید
میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان14A3کیلوگرم25,975 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۴خرید
میلگرد آجدار14میانه شاخه 12 متری A3میانه14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۴خرید
میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر16A3کیلوگرم23,600 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۵خرید
میلگرد آجدار16 میانه شاخه 12 متری A3میانه16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۳خرید
میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان16A3کیلوگرم25,975 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۴خرید
میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر18A3کیلوگرم23,600 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۵خرید
میلگرد آجدار18 میانه شاخه 12 متری A3میانه18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۴۳خرید
میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان18A3کیلوگرم25,975 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۳خرید
میلگرد آجدار20 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر20A3کیلوگرم23,600 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۵خرید
میلگرد آجدار20 میانه شاخه 12 متری A3میانه20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۱خرید
میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان20A3کیلوگرم25,975 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۳خرید
میلگرد آجدار22 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر22A3کیلوگرم23,600 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۴خرید
میلگرد آجدار22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۶خرید
میلگرد آجدار22 میانه شاخه 12 متری A3میانه22A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۱خرید
میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان22A3کیلوگرم25,975 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۳خرید
میلگرد آجدار25 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر25A3کیلوگرم23,600 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۴خرید
میلگرد آجدار25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۶خرید
میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۰خرید
میلگرد آجدار25 میانه شاخه 12 متری A3میانه25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۱خرید
میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان25A3کیلوگرم26,025 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۲خرید
میلگرد آجدار28 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر28A3کیلوگرم23,900 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۴خرید
میلگرد آجدار28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۵خرید
میلگرد آجدار28 میانه شاخه 12 متری A3میانه28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۱خرید
میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان28A3کیلوگرم26,025 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۲خرید
میلگرد آجدار32 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر32A3کیلوگرم23,900 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۴خرید
میلگرد آجدار32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۵خرید
میلگرد آجدار32 میانه شاخه 12 متری A3میانه32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۰خرید
میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۲خرید
میلگرد آجدار8 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A2امیر کبیر خزر8A2کیلوگرم24,850 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۵خرید
میلگرد آجدار8 راد همدان شاخه 12 متری A2راد همدان8A2کیلوگرم27,175 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۳:۵۹:۵۳خرید

سوالات متداول

قیمت روز میلگرد آج دار در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، نرخ میلگرد آجدار را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و امکان انتخاب از میان انواع میلگرد آجدار با سایز و برندهای متفاوت را برایتان فراهم ساخته است
مراحل سفارش میلگرد آجدار در فولادشاپ چیست؟
فرآیند خرید میلگرد آجدار از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند

اسکرول به بالا