ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت میلگرد آجدار امروز

نامکارخانهسایزاستانداردمحل تحویلواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A2آریان فولاد10A2کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۰۷خرید
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد10A3کیلوگرم17,950 تومان۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۳:۰۶:۴۱خرید
میلگرد آجدار 10 آناهیتا شاخه 12 متری A2آناهیتا10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۰۹خرید
میلگرد آجدار 10 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا10A3کیلوگرم18,600 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۱۲خرید
میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر10A2کیلوگرم17,600 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر10A3کیلوگرم17,800 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۱۶خرید
میلگرد آجدار 10 اروند شاخه 12 متری A3اروند10A3کیلوگرم17,850 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۱۹خرید
میلگرد آجدار 10 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A2بردسیر10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۲۲خرید
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد10A3کیلوگرم18,400 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۲۵خرید
میلگرد آجدار 10 شاهرود شاخه 12 متری A2شاهرود10A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۲۸خرید
میلگرد آجدار 10 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود10A3کیلوگرم18,610 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۳۰خرید
میلگرد آجدار 10 ظفربناب شاخه 12 متری A2ظفربناب10A2کیلوگرم18,600 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۳۳خرید
میلگرد آجدار 10 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۳۶خرید
میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور10A3کیلوگرم18,360 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۳۹خرید
میلگرد آجدار 12 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا12A3کیلوگرم18,600 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۴۲خرید
میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر12A2کیلوگرم18,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۳:۰۶:۴۱خرید
میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر12A3کیلوگرم17,800 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۴۶خرید
میلگرد آجدار 12 اروند شاخه 12 متری A3اروند12A3کیلوگرم17,650 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۴۹خرید
میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر12A3کیلوگرم18,050 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۵۲خرید
میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد12A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۵۵خرید
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A2ذوب آهن12A2درب کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۷:۵۷خرید
میلگرد آجدار 12 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود12A3کیلوگرم18,510 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۸:۰۰خرید
میلگرد آجدار 12 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب12A3کیلوگرم18,600 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۸:۰۳خرید
میلگرد آجدار 12 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور12A3کیلوگرم18,010 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۸:۰۶خرید
میلگرد آجدار 14 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا14A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۲:۵۶خرید
میلگرد آجدار 14 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه14A3کیلوگرم17,450 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۶:۴۳خرید
میلگرد آجدار 14 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر14A3کیلوگرم17,600 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۲:۵۹خرید
میلگرد آجدار 14 اروند شاخه 12 متری A3اروند14A3کیلوگرم17,450 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۳:۰۲خرید
میلگرد آجدار 14 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر14A3کیلوگرم17,600 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۳:۰۵خرید
میلگرد آجدار 14 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد14A3کیلوگرم18,050 تومان۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۳:۰۸خرید
میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری A3جهان فولاد سیرجان14A3کیلوگرم17,850 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۶:۳۵خرید
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن14A3درب کارخانهکیلوگرم17,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۳۹خرید
میلگرد آجدار 14 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود14A3کیلوگرم18,010 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۳۷خرید
میلگرد آجدار 14 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب14A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 14 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو14A3کیلوگرم17,650 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور14A3کیلوگرم17,610 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد16A3کیلوگرم18,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۲خرید
میلگرد آجدار 16 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا16A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۲خرید
میلگرد آجدار 16 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه16A3کیلوگرم17,450 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۶:۴۳خرید
میلگرد آجدار 16 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر16A3کیلوگرم17,600 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 16 اروند شاخه 12 متری A3اروند16A3کیلوگرم17,450 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 16 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد16A3کیلوگرم18,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن16A3درب کارخانهکیلوگرم17,450 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 16 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود16A3کیلوگرم18,010 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۳۹خرید
میلگرد آجدار 16 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب16A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 16 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو16A3کیلوگرم17,650 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور16A3کیلوگرم17,610 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 18 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا18A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۲خرید
میلگرد آجدار 18 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر18A3کیلوگرم17,600 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 18 اروند شاخه 12 متری A3اروند18A3کیلوگرم17,450 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 18 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد18A3کیلوگرم18,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن18A3درب کارخانهکیلوگرم17,350 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 18 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود18A3کیلوگرم18,010 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۳۹خرید
میلگرد آجدار 18 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب18A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 18 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو18A3کیلوگرم17,650 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۳خرید
میلگرد آجدار 18 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور18A3کیلوگرم17,610 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 20 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا20A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۲خرید
میلگرد آجدار 20 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه20A3کیلوگرم17,350 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۶:۴۰خرید
میلگرد آجدار 20 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر20A3کیلوگرم17,600 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 20 اروند شاخه 12 متری A3اروند20A3کیلوگرم17,450 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۸خرید
میلگرد آجدار 20 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر20A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۸خرید
میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد20A3کیلوگرم18,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن20A3درب کارخانهکیلوگرم17,350 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 20 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود20A3کیلوگرم18,010 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 20 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب20A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۸خرید
میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور20A3کیلوگرم17,610 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 22 آریان فولاد شاخه 12 متری A3آریان فولاد22A3کیلوگرم18,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۸خرید
میلگرد آجدار 22 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا22A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 22 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر22A3کیلوگرم17,600 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 22 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد22A3کیلوگرم18,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 22 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود22A3کیلوگرم18,010 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 22 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب22A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۸خرید
میلگرد آجدار 22 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو22A3کیلوگرم17,650 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 22 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور22A3کیلوگرم17,610 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 25 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا25A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 25 ابرکوه شاخه 12 متری A3ابرکوه25A3کیلوگرم17,350 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۶:۴۰خرید
میلگرد آجدار 25 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر25A3کیلوگرم17,600 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 25 اروند شاخه 12 متری A3اروند25A3کیلوگرم17,450 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۸خرید
میلگرد آجدار 25 بردسیر کرمان شاخه 12 متری A3بردسیر25A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۸خرید
میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد25A3کیلوگرم18,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 25 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود25A3کیلوگرم18,010 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 25 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب25A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۸خرید
میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور25A3کیلوگرم17,610 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 28 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا28A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۴خرید
میلگرد آجدار 28 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد28A3کیلوگرم18,050 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 28 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود28A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۰خرید
میلگرد آجدار 28 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب28A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۰خرید
میلگرد آجدار 28 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور28A3کیلوگرم17,610 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار 30 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر30A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۳خرید
میلگرد آجدار 30 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب30A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۰خرید
میلگرد آجدار 32 آناهیتا شاخه 12 متری A3آناهیتا32A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۰خرید
میلگرد آجدار 32 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۳خرید
میلگرد آجدار 32 اروند شاخه 12 متری A3اروند32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۰خرید
میلگرد آجدار 32 پرشین فولاد شاخه 12 متری A3پرشین فولاد32A3کیلوگرم18,050 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۳خرید
میلگرد آجدار 32 شاهرود شاخه 12 متری A3شاهرود32A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۴۹خرید
میلگرد آجدار 32 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب32A3کیلوگرم18,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۰خرید
میلگرد آجدار 32 نیشابور شاخه 12 متری A3نیشابور32A3کیلوگرم18,010 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار 8 آناهیتا شاخه 12 متری A2آناهیتا8A2کیلوگرم18,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۰خرید
میلگرد آجدار 8 ابهر شاخه 12 متری A2ابهر8A2کیلوگرم19,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۳:۰۶:۳۷خرید
میلگرد آجدار 8 ابهر شاخه 12 متری A3ابهر8A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۳خرید
میلگرد آجدار 8 ظفربناب شاخه 12 متری A3ظفربناب8A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۰خرید
میلگرد آجدار10 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار10 راد همدان شاخه 12 متری A2راد همدان10A2کیلوگرم19,245 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار10میانه شاخه 12 متری A3میانه10A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار12 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان12A3کیلوگرم18,795 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3میانه12A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار14 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر14A3کیلوگرم17,550 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان14A3کیلوگرم18,795 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار14میانه شاخه 12 متری A3میانه14A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار16 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر16A3کیلوگرم17,550 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۹خرید
میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان16A3کیلوگرم18,795 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار16میانه شاخه 12 متری A3میانه16A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار18 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر18A3کیلوگرم17,550 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۹خرید
میلگرد آجدار18 میانه شاخه 12 متری A3میانه18A3کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار18راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان18A3کیلوگرم18,795 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار20 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر20A3کیلوگرم17,550 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۹خرید
میلگرد آجدار20 میانه شاخه 12 متری A3میانه20A3کیلوگرم17,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار20راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان20A3کیلوگرم18,795 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار22 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر22A3کیلوگرم17,550 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۹خرید
میلگرد آجدار22 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن22A3درب کارخانهکیلوگرم17,350 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۹خرید
میلگرد آجدار22راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان22A3کیلوگرم18,795 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار22میانه شاخه 12 متری A3میانه22A3کیلوگرم17,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار25 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر25A3کیلوگرم17,550 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۹خرید
میلگرد آجدار25 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن25A3درب کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۹خرید
میلگرد آجدار25 فایکو شاخه 12 متری A3فایکو25A3کیلوگرم17,650 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار25راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان25A3کیلوگرم18,845 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار25میانه شاخه 12 متری A3میانه25A3کیلوگرم17,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار28 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر28A3کیلوگرم17,550 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار28 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن28A3درب کارخانهکیلوگرم17,350 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۹خرید
میلگرد آجدار28راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان28A3کیلوگرم18,845 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار28میانه شاخه 12 متری A3میانه28A3کیلوگرم17,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۴خرید
میلگرد آجدار32 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3امیر کبیر خزر32A3کیلوگرم17,550 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۵خرید
میلگرد آجدار32 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3ذوب آهن32A3درب کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۵:۵۹خرید
میلگرد آجدار32راد همدان شاخه 12 متری A3راد همدان32A3کیلوگرم18,995 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۶:۰۰خرید
میلگرد آجدار32میانه شاخه 12 متری A3میانه32A3کیلوگرم17,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۶:۰۰خرید
میلگرد آجدار8 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A2امیر کبیر خزر8A2کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۶:۰۰خرید
میلگرد آجدار8 راد همدان شاخه 12 متری A2راد همدان8A2کیلوگرم19,495 تومان۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۳:۲۶:۰۰خرید

میلگرد آجدار

اطلاعات میلگرد آجدار

عوامل بسیار زیادی در تعیین قیمت میلگرد آجدار سهیم می باشند . برای اطلاع از قیمت میلگرد آجدار و آخرین اخبار و اطلاعات در مورد آن تنها کافیست فولادشاپ را دنبال کنید. در ادامه، انواع و کاربردها و فرآیند ساخت میلگرد آجدار را معرفی می کنیم.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار بر اساس سایز و کارخانه سازنده آن تعیین می شود. از جمله مهمترین عوامل موثر بر قیمت روز میلگرد آجدار می توان به قیمت سنگ آهن و قراضه، قیمت جهانی فولاد، نرخ ارز و عرضه و تقاضای بازار اشاره کرد.

انواع میلگرد آجدار

میلگرد آجدار بر روی سطح خود، الگوی مشخصی از برجستگی و فرورفتگی ها را دارد. میلگرد آجدار در سایزهای 8 تا 40 در بازار موجود است و عموما با استاندارد A3 و A2 به فروش می رسد. میلگرد آجدار A2 (نیمه سخت) از آجهای مارپیچ و میلگرد آجدار A3 (سخت) از آجهای جناقی برخوردار است.

میلگرد آجدار، سازه بتنی را تقویت کرده و مقاومت آن در برابر بارهای کششی را بهبود می دهد. به همین دلیل، استفاده از آن در بسیاری از پروژه های ساختمانی اجتناب ناپذیر است و همواره از جمله انتخابهای اصلی سازندگان در تامین اقلام ساختمانی محسوب می شود. ریخته گری و نورد، دو فرآیند اصلی متداول مورد استفاده در تولید میلگرد آجدار است و البته روشهای دیگری از جمله ترمکس و میکروآلیاژی نیز به منظور تولید آن ابداع شده است.

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار A3

قیمت میلگرد آجدار A3 به صورت لحظه ای و روزانه در فروشگاه اینترنتی فولادشاپ در حال بروز رسانی میباشد. یکی از پرفروش ترین محصولات فولادی، میلگرد آجدار A3 میباشد. ما با تامین انواع مدل های مختلف این محصول در صدد رفع تمامی نیاز های شما مشتریان گرامی می‌باشیم.

قیمت میلگرد آجدار A2

میلگرد آجدار A2 نیز یکی دیگر از انواع این محصول میباشد که فولادشاپ با تامین تمامی مدل های مختلف این محصول از کارخانه های معتبر مانند امیرکبیر ، ذوب آهن ، فایکو ، راد ،پرشین ، زاگرس ، اهواز ، آناهیتا ، نیشابور ، ظفر بناب ، کاوه و سایر کارخانه ها در صدد کسب رضایت شما مشتریان عزیز می‌باشد. همچمین نرخ میلگرد آجدار A2 کاملا به روز و قابل اطمینان میباشد.

نحوه محاسبه وزن میلگرد آجدار

برای محاسبه وزن میلگرد آجدار کافیست از قسمت محاسبه گر آنلاین در همین صفحه ، مشخصات مورد نیاز خود را در فرمول محاسبه وزن میلگرد آجدار وارد کرده تا وزن تقریبی بار خود را مشاهده نمائید.

قیمت روز میلگرد آج دار در فولادشاپ بر چه اساس است؟

فولادشاپ، نرخ میلگرد آجدار را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و امکان انتخاب از میان انواع میلگرد آجدار با سایز و برندهای متفاوت را برایتان فراهم ساخته است.

مراحل سفارش میلگرد آجدار در فولادشاپ چیست؟

فرآیند خرید میلگرد آجدار از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند.

نرخ انواع میلگرد آجدار در سایزهای مختلف را از فهرست زیر مشاهده می‌کنید. با ثبت درخواست استعلام توسط شما، ما یک پیش‌فاکتور دربردارنده قیمت محصول،‌ شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل و سایر مشخصات را به شما ارسال می‌کنیم. با تائید پرداخت، واحد لجستیک فولادشاپ در جریان قرار گرفته و پس از تائید قیمت کرایه از سوی شما، تحویل بار در زمان مقرر به آدرس و مشخصات مورد نظرتان انجام می‌شود.

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره فروش قیمت میلگرد آجدار با کارشناسان حرفه ای ما در فولادشاپ تماس بگیرید. به منظور تسهیل فرآیند خرید، ما مشخصات لازم برای انتخاب میلگرد آجدار مورد نظرتان را به شما معرفی نموده و تجربه خریدی آسان، سریع و مطمئن را برایتان رقم می‌زنیم. همچنین شما می‌توانید نمودار تغییرات قیمت میلگرد آجدار را در فولادشاپ مشاهده کنید.

بیشتر بخوانید