قیمت ورق سیاه (گرم)

نامضخامتعرضکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول st52101500فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۱۳
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه عرض 1000101000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۱۷
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه عرض 1500101500فولاد مبارکهکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۰
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه عرض 1500121500فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۱۹
ورق سیاه 14 فولاد مبارکه عرض 1500141500فولاد مبارکهکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۱۴
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول st52151500فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۱۳
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه عرض 1000151000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۱۷
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه عرض 1500151500فولاد مبارکهکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۱۹
ورق سیاه 16 فولاد مبارکه عرض 1500161500فولاد مبارکهکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۱۴
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST3721000فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۰
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول21000فولاد مبارکهکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۱
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران21000فولاد مبارکهکیلوگرم38,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۰
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول21250فولاد مبارکهکیلوگرم35,300 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۱۱
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه 1000 رول st372.51000فولاد مبارکهکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۸
ورق سیاه 20 اکسین 1500 شیت st52201500اکسینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۶
ورق سیاه 20 اکسین عرض 2000202000اکسینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۴
ورق سیاه 20 کاویان عرض 1500201500کاویانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۳
ورق سیاه 25 اکسین عرض 2000252000اکسینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۴
ورق سیاه 25 کاویان عرض 1000251000کاویانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۰
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه31000فولاد مبارکهکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۵
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول31250فولاد مبارکهکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۲
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول31500فولاد مبارکهکیلوگرم33,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۷
ورق سیاه 3 گیلان عرض 100031000گیلانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۶
ورق سیاه 30 کاویان عرض 1000301000کاویانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۹
ورق سیاه 35 اکسین عرض 2000352000اکسینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۳
ورق سیاه 35 کاویان عرض 1000351000کاویانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۰
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250 رول ST3741250فولاد مبارکهکیلوگرم33,200 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۱
ورق سیاه 40 اکسین عرض 2000402000اکسینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۳
ورق سیاه 40 کاویان عرض 1000401000کاویانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۹
ورق سیاه 5 عرض 100051000کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۲
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST3751500فولاد مبارکهکیلوگرم32,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۵
ورق سیاه 5 میل عرض 1/2551250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۷
ورق سیاه 50 عرض 2000 رول ST 37502000کیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۲
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST3761500فولاد مبارکهکیلوگرم32,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۵
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 100061000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۱
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 125061250فولاد مبارکهکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۱
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 150061500فولاد مبارکهکیلوگرم32,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۶
ورق سیاه 60 کاویان عرض 1000601000کاویانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۰
ورق سیاه 7 فولاد مبارکه عرض 100071000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۸
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500*2250 برش خورده81500فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۸
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه عرض 150081500فولاد مبارکهکیلوگرم32,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۴
ورق کویل گرم (ورق سیاه 10 فولاد مبارکه عرض 1000)101000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۸ ۱۳:۱۵:۳۳
ورق کویل گرم (ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 1000)61000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۸ ۱۳:۱۵:۳۳
ورق کویل گرم (ورق سیاه 8 فولاد مبارکه عرض 1000)81000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۸ ۱۳:۱۵:۳۴

سوالات متداول

قیمت ورق گرم در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، قیمت ورق گرم را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق گرم با ابعاد و برندهای متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می‌ توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش ورق گرم در فولادشاپ چیست؟
فرآیند خرید ورق گرم از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند.

اسکرول به بالا