قیمت ورق روغنی

نامضخامتعرضکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق روغنی 0/30 عرض 1000 فولاد غرب0.301000فولاد غربکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۰خرید
ورق روغنی 0/30 عرض 1250 فولاد غرب0.301250فولاد غربکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۴خرید
ورق روغنی 0/5 عرض 1000 چین0.51000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۷خرید
ورق روغنی 0/5 عرض 1000 فولاد مبارکه0.51000کیلوگرم52,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۸خرید
ورق روغنی 0/5 عرض 1000 فولادغرب0.51000فولاد غربکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۵خرید
ورق روغنی 0/5 عرض 1250 فولاد مبارکه0.51250کیلوگرم52,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۸خرید
ورق روغنی 0/50 عرض 1250 چینی0.501250چینکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۳خرید
ورق روغنی 0/50 عرض 1250 فولادغرب0.501250فولاد غربکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۲خرید
ورق روغنی 0/60 چینی st12 عرض 12500.601250چینکیلوگرم47,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۶خرید
ورق روغنی 0/60 عرض 1000 چینی0.601000چینکیلوگرم47,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۲خرید
ورق روغنی 0/60 عرض 1000 فولادغرب0.601000کیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۹خرید
ورق روغنی 0/60 عرض 1250 فولادغرب0.601250فولاد غربکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۱خرید
ورق روغنی 0/70 عرض 1000 چین ST120.701000چینکیلوگرم47,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۷خرید
ورق روغنی 0/70 عرض 1000 فولادغرب0.701000فولاد غربکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۱خرید
ورق روغنی 0/70 عرض 1250 چینی0.701250چینکیلوگرم47,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۵خرید
ورق روغنی 0/70 عرض 1250 فولادغرب0.601250فولاد غربکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۲خرید
ورق روغنی 0/80 عرض 1000 چین ST120.801250چینکیلوگرم47,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۶خرید
ورق روغنی 0/80 عرض 1000 فولادغرب0.801000کیلوگرم48,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۹خرید
ورق روغنی 0/80 عرض 1250 چین ST120.801250چینکیلوگرم47,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۷خرید
ورق روغنی 0/80 عرض 1250 فولادغرب0.801250کیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۸خرید
ورق روغنی 0/9 عرض 1000 فولاد مبارکه0.91000کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۸خرید
ورق روغنی 0/9 عرض 1250 فولاد مبارکه0.91250کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۷خرید
ورق روغنی 0/90 عرض 1000 چین ST120.901000چینکیلوگرم47,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۶خرید
ورق روغنی 0/90 عرض 1250 چین ST120.901250چینکیلوگرم47,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۶خرید
ورق روغنی 1 عرض 1000 چین ST1211000چینکیلوگرم46,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۵خرید
ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه11000کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۷خرید
ورق روغنی 1 عرض 1000 فولادغرب11000فولاد غربکیلوگرم48,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۴خرید
ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس11000فولاد غربکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۳خرید
ورق روغنی 1 عرض 1250 چین ST1211250چینکیلوگرم46,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۵خرید
ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه11250کیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۷خرید
ورق روغنی 1 عرض 1250 فولادغرب11250فولاد غربکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۳خرید
ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس11250هفت الماسکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۱خرید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 چین ST121.251000چینکیلوگرم46,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۷خرید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس1.251000هفت الماسکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۵خرید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 چین ST121.251250چینکیلوگرم46,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۴خرید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس1.251250هفت الماسکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۵خرید
ورق روغنی 1/2 عرض 1000 فولادغرب1.21000فولاد غربکیلوگرم48,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۴خرید
ورق روغنی 1/25 عرض 1000 فولاد غرب1.251000کیلوگرم48,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۸خرید
ورق روغنی 1/25 عرض 1250 فولاد غرب1.251250فولاد غربکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۴خرید
ورق روغنی 1/5 چینی st12 عرض 10000.501000چینکیلوگرم47,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۲خرید
ورق روغنی 1/5 چینی st12 عرض 12501.51250چینکیلوگرم47,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۲خرید
ورق روغنی 1/5 عرض 1000 رول فولاد مبارکه1.51000فولاد مبارکهکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۶خرید
ورق روغنی 1/5 عرض 1250 رول فولاد مبارکه1.51250فولاد مبارکهکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۶خرید
ورق روغنی 1/5 عرض 1250 فولاد غرب1.51250فولاد غربکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۵خرید
ورق روغنی 1/5 فولاد غرب ST12 عرض 10001.51000فولاد غربکیلوگرم48,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۵خرید
ورق روغنی 70 عرض 1000 هفت الماس701000هفت الماسکیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۷خرید
ورق روغنی 70 عرض 1250 هفت الماس0.701250کیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۴۳خرید
ورق روغنی 80 عرض 1000 هفت الماس801000هفت الماسکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۶خرید
ورق روغنی 80 عرض 1250 هفت الماس801250هفت الماسکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۶خرید
ورق روغنی 90 عرض 1000 فولادغرب901000فولاد غربکیلوگرم48,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۲خرید
ورق روغنی 90 عرض 1000 هفت الماس901000هفت الماسکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۶خرید
ورق روغنی 90 عرض 1250 فولادغرب901250فولاد غربکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۳خرید
ورق روغنی 90 عرض 1250 هفت الماس901250هفت الماسکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۶خرید

سوالات متداول

قیمت ورق روغنی در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، قیمت ورق سرد را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق سرد با ابعاد و برندهای متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می‌ توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش ورق سرد در فولادشاپ چیست؟

فرآیند خرید ورق سرد از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند.

اسکرول به بالا