ویدیو / مقاله مرجع

قیمت ورق رنگی

نامرنگضخامتعرضکارخانهواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 قرمز رولقرمز0.41250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۰خرید
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینسفید0.161000چینکیلوگرم45,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۰خرید
ورق رنگی 0/18 چین 1000 نارنجی رولنارنجی0.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۴خرید
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینسفید0.181000چینکیلوگرم44,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۰خرید
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چینقرمز0.181000چینکیلوگرم43,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۰خرید
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چیننارنجی0.181000چینکیلوگرم43,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۹خرید
ورق رنگی 0/20 قرمز 1000 چینقرمز0.201000چینکیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۴خرید
ورق رنگی 0/22 آبی 1000 چینآبی0.221000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۴خرید
ورق رنگی 0/23 قرمز 1000 چینقرمز0.231000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۳خرید
ورق رنگی 0/23 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.231000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۹خرید
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چینآبی0.251000چینکیلوگرم42,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۸خرید
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.251000چینکیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۹خرید
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینسفید0.251000چینکیلوگرم43,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۸خرید
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینقرمز0.251000چینکیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۸خرید
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.251000چینکیلوگرم43,700 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۸خرید
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چیننارنجی0.251000چینکیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۸خرید
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چینآبی0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۷خرید
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینسفید0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۷خرید
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۷خرید
ورق رنگی 0/30 آبی 1000 چینآبی0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۰خرید
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینسفید0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۶خرید
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینقرمز0.301000چینکیلوگرم42,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۶خرید
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.301000چینکیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۶خرید
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چیننارنجی0.301000چینکیلوگرم42,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۷خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینسفید0.351000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۳۶خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.351000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.351220فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینقرمز0.351000چینکیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.351000چینکیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۱خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.351000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۷خرید
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چیننارنجی0.351000چینکیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چینسفید0.371000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۵خرید
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چینقرمز0.381000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۵خرید
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینسفید0.41250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1000 پرتغالی رولپرتقالی0.41000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۴خرید
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.41250چینکیلوگرم41,800 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۵خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چینآبی0.401000چینکیلوگرم39,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۷خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چینآبی0.401250چینکیلوگرم39,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۵خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.401000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۷خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.401250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۵خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینسفید0.401000چینکیلوگرم42,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۶خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.401000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۶خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماسسفید0.401000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۶خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1250 هفت الماسسفید0.401250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۴خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1000 هفت الماسقرمز0.401000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۴خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینقرمز0.401250چینکیلوگرم40,800 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۴خرید
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.401000چینکیلوگرم41,800 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۶خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چیننارنجی0.401000چینکیلوگرم40,200 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۷خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چیننارنجی0.401250چینکیلوگرم40,200 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.401250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۴خرید
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چیننارنجی0.431250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چینآبی0.451250چینکیلوگرم39,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینسفید0.451000چینکیلوگرم40,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینسفید0.451250چینکیلوگرم40,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینقرمز0.451250چینکیلوگرم40,200 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.451250چینکیلوگرم40,700 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1000 چیننارنجی0.451000چینکیلوگرم38,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۴خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.451250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چینآبی0.471250چینکیلوگرم39,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چینبنفش0.471250چینکیلوگرم36,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۹خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.471000چینکیلوگرم37,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.471250چینکیلوگرم39,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۹خرید
ورق رنگی 0/47 سبز 1250 چینسبز0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۸ ۱۳:۵۱:۴۲خرید
ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چینسفالی0.471000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینسفید0.471000چینکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۹خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینسفید0.471250چینکیلوگرم39,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۰۰خرید
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چینصورتی0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینقرمز0.471000چینکیلوگرم37,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینقرمز0.471250چینکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۸خرید
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.471250چینکیلوگرم40,700 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۰۰خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چیننارنجی0.471000چینکیلوگرم37,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۰۰خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چیننارنجی0.471250چینکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۹خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنانآبی0.481250سمنانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۸خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسآبی0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماسپرتقالی0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۴خرید
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسسبز0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسسفید0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنانقرمز0.481250سمنانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۹خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۸خرید
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسقهوه ای سوخته0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسسبز0.481250آریان فولادکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 آبی رولآبی0.51250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۳خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکهآبی0.501000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهپرتقالی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.501220فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۴خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1250 فولادمبارکهسفید0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۴خرید
ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکهسفید0.501000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۲خرید
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۱خرید
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکهکرم0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۰خرید
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۴خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چینسبز0.601250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۲خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۲خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 هفت الماسآبی0.601250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۰۷خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۲خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسسفید0.601250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۰خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.601250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۰خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250فولاد بهمنقرمز0.601250فولاد بهمنکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۰۰خرید
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.701250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۱۱خرید
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چینسفید0.801250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۰۹خرید

سوالات متداول

خرید ورق رنگی در فولادشاپ بر چه اساس است ؟
فولادشاپ، قیمت ورق رنگی را به طور لحظه ای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق رنگی با ابعاد و برند های متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش و فروش ورق رنگی در فولادشاپ چگونه است ؟
فرآیند خرید ورق رنگی از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است .کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شماا هستند و هرگونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می دهند
آیا خدمات فرمینگ، برشکاری و انبارداری بر روی ورق رنگی قابل سفارش است ؟
بله تمامی خدمات فوق بنا بر نیاز مشتری قابل اجرا بوده و هزینه آن بر قیمت ورق رنگی اضافه می گردد

اسکرول به بالا