قیمت ورق رنگی

نامرنگضخامتعرضکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینسفید0.161000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۵خرید
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینسفید0.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۵خرید
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چیننارنجی0.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۱خرید
ورق رنگی 0/20 سفید 1000 چینسفید0.201000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۰خرید
ورق رنگی 0/20 قرمز 1000 چینقرمز0.201000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۰۷خرید
ورق رنگی 0/23 قرمز 1000 چینقرمز0.231000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۰۷خرید
ورق رنگی 0/23 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.231000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۴خرید
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۴خرید
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینسفید0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۳خرید
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینقرمز0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۱۲خرید
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۳خرید
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چیننارنجی0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۰خرید
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینسفید0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۳خرید
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۲خرید
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینسفید0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۲خرید
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینقرمز0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۱۲خرید
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۲خرید
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چیننارنجی0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۰خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینسفید0.351000چینکیلوگرم56,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۲خرید
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینقرمز0.351000چینکیلوگرم55,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۱۳خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.351000چینکیلوگرم57,400 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۰خرید
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چیننارنجی0.351000چینکیلوگرم55,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۹خرید
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.41250چینکیلوگرم55,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۰خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.401000چینکیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۱خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.401250چینکیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۰خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینسفید0.401000چینکیلوگرم55,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۱خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1250 چینسفید0.401250چینکیلوگرم55,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۷خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1000 چینقرمز0.401000چینکیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینقرمز0.401250چینکیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۱۲خرید
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.401000چینکیلوگرم55,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۱خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چیننارنجی0.401000چینکیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۹خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چیننارنجی0.401250چینکیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۰خرید
ورق رنگی 0/45 آبی 1000 چینآبی0.451000چینکیلوگرم52,400 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینسفید0.451000چینکیلوگرم52,400 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۶خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینسفید0.451250چینکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۴خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1000 چینقرمز0.451000چینکیلوگرم52,400 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینقرمز0.451250چینکیلوگرم52,400 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۱۲خرید
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.451250چینکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۷خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1000 چیننارنجی0.451000چینکیلوگرم52,400 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۹خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 چیننارنجی0.451250چینکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۷خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.471000چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۴خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.471250چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۶خرید
ورق رنگی 0/47 سبز 1250 چینسبز0.471250چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۸خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینسفید0.471000چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۶خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینسفید0.471250چینکیلوگرم52,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۷خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینقرمز0.471000چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۱۳خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینقرمز0.471250چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۵خرید
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.471250چینکیلوگرم52,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۲۶خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چیننارنجی0.471000چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۴خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چیننارنجی0.471250چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۳خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسآبی0.481250هفت الماسکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۲خرید
ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماسپرتقالی0.481250هفت الماسکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۹خرید
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسسبز0.481250هفت الماسکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۳خرید
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسسفید0.481250هفت الماسکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۳خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.481250هفت الماسکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۳خرید
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسقهوه ای سوخته0.481250هفت الماسکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۲خرید
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسسبز0.481250آریان فولادکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۱خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۰خرید
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهپرتقالی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۲خرید
ورق رنگی 0/50 سبز 1250 مبارکهسبز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۳۸خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1250 فولادمبارکهسفید0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۵:۱۵خرید
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۱خرید
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۱خرید
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۱:۴۳:۴۲خرید

سوالات متداول

خرید ورق رنگی در فولادشاپ بر چه اساس است ؟
فولادشاپ، قیمت ورق رنگی را به طور لحظه ای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق رنگی با ابعاد و برند های متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش و فروش ورق رنگی در فولادشاپ چگونه است ؟
فرآیند خرید ورق رنگی از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است .کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شماا هستند و هرگونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می دهند
آیا خدمات فرمینگ، برشکاری و انبارداری بر روی ورق رنگی قابل سفارش است ؟
بله تمامی خدمات فوق بنا بر نیاز مشتری قابل اجرا بوده و هزینه آن بر قیمت ورق رنگی اضافه می گردد

اسکرول به بالا