قیمت ورق رنگی

نامرنگضخامتعرضکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 قرمز رولقرمز0.41250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۷خرید
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینسفید0.161000چینکیلوگرم66,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۷خرید
ورق رنگی 0/18 چین 1000 نارنجی رولنارنجی0.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۸خرید
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینسفید0.181000چینکیلوگرم64,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۷خرید
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چینقرمز0.181000چینکیلوگرم64,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۶خرید
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چیننارنجی0.181000چینکیلوگرم64,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۶خرید
ورق رنگی 0/20 سفید 1000 چینسفید0.201000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۹:۱۴خرید
ورق رنگی 0/20 قرمز 1000 چینقرمز0.201000چینکیلوگرم68,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۲۸خرید
ورق رنگی 0/22 آبی 1000 چینآبی0.221000چینکیلوگرم67,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۲۹خرید
ورق رنگی 0/23 قرمز 1000 چینقرمز0.231000چینکیلوگرم67,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۲۸خرید
ورق رنگی 0/23 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.231000چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۶خرید
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چینآبی0.251000چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۴خرید
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.251000چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۵خرید
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینسفید0.251000چینکیلوگرم71,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۴خرید
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینقرمز0.251000چینکیلوگرم66,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۳خرید
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.251000چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۴خرید
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چیننارنجی0.251000چینکیلوگرم64,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۵خرید
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چینآبی0.281000چینکیلوگرم65,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۳خرید
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینسفید0.281000چینکیلوگرم71,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۳خرید
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.281000چینکیلوگرم65,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۲خرید
ورق رنگی 0/30 آبی 1000 چینآبی0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۲۸خرید
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینسفید0.301000چینکیلوگرم70,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۱خرید
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینقرمز0.301000چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۲خرید
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.301000چینکیلوگرم67,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۲خرید
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چیننارنجی0.301000چینکیلوگرم64,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۲خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینسفید0.351000چینکیلوگرم69,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۱خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.351000فولاد مبارکهکیلوگرم68,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۱خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.351220فولاد مبارکهکیلوگرم68,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۳۰خرید
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینقرمز0.351000چینکیلوگرم64,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۲خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.351000چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۲خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.351000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۹خرید
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چیننارنجی0.351000چینکیلوگرم64,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۰خرید
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چینسفید0.371000چینکیلوگرم69,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۶خرید
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چینقرمز0.381000چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۶خرید
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینسفید0.41250چینکیلوگرم64,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۴خرید
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1000 پرتغالی رولپرتقالی0.41000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۳خرید
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.41250چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۵خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چینآبی0.401000چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۸خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چینآبی0.401250چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۵خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.401000چینکیلوگرم63,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۹خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.401250چینکیلوگرم63,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۵خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینسفید0.401000چینکیلوگرم64,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۸خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.401000فولاد مبارکهکیلوگرم64,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۷خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماسسفید0.401000هفت الماسکیلوگرم64,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۷خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1250 هفت الماسسفید0.401250هفت الماسکیلوگرم65,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۳خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1000 هفت الماسقرمز0.401000هفت الماسکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۳خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینقرمز0.401250چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۴خرید
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.401000چینکیلوگرم65,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۷خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چیننارنجی0.401000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۹خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چیننارنجی0.401250چینکیلوگرم63,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۱خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.401250فولاد مبارکهکیلوگرم63,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۴خرید
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چیننارنجی0.431250چینکیلوگرم63,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۵خرید
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چینآبی0.451250چینکیلوگرم63,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۵خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینسفید0.451000چینکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۴خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینسفید0.451250چینکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۰خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینقرمز0.451250چینکیلوگرم61,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۱خرید
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.451250چینکیلوگرم64,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۵۵خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1000 چیننارنجی0.451000چینکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۳:۴۳خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.451250فولاد مبارکهکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چینآبی0.471250چینکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۶خرید
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چینبنفش0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۱۸خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.471000چینکیلوگرم60,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.471250چینکیلوگرم60,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۱۹خرید
ورق رنگی 0/47 سبز 1250 چینسبز0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۰خرید
ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چینسفالی0.471000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۱خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینسفید0.471000چینکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۱۷خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینسفید0.471250چینکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۲۱خرید
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چینصورتی0.471250چینکیلوگرم58,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۴خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینقرمز0.471000چینکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۶خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینقرمز0.471250چینکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۹خرید
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.471250چینکیلوگرم65,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۲۰خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چیننارنجی0.471000چینکیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۲۰خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چیننارنجی0.471250چینکیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۱۸خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنانآبی0.481250سمنانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۱۳خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسآبی0.481250هفت الماسکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۵خرید
ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماسپرتقالی0.481250هفت الماسکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۱خرید
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسسبز0.481250هفت الماسکیلوگرم64,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۸خرید
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسسفید0.481250هفت الماسکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۶خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنانقرمز0.481250سمنانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۱۵خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.481250هفت الماسکیلوگرم61,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۱۱خرید
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسقهوه ای سوخته0.481250هفت الماسکیلوگرم63,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۴خرید
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسسبز0.481250آریان فولادکیلوگرم60,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۳خرید
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 آبی رولآبی0.51250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۵خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکهآبی0.501000فولاد مبارکهکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۴خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۲خرید
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهپرتقالی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۵خرید
ورق رنگی 0/50 سبز 1250 تارازسبز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۹:۱۵خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.501000فولاد مبارکهکیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۳خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.501220فولاد مبارکهکیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۰۲خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1250 فولادمبارکهسفید0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۲۸خرید
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۶خرید
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۴خرید
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکهکرم0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۴خرید
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۷خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چینسبز0.601250چینکیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۵خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۶خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 هفت الماسآبی0.601250هفت الماسکیلوگرم61,000 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۲۹خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم61,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۵خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسسفید0.601250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۳خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250فولاد بهمنقرمز0.601250فولاد بهمنکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۲۷خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم61,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۳خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.601250هفت الماسکیلوگرم61,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۳خرید
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.701250فولاد مبارکهکیلوگرم60,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۴خرید
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چینسفید0.801250چینکیلوگرم57,500 تومان۱۴۰۲-۰۳-۰۷ ۱۳:۰۴:۳۲خرید

سوالات متداول

خرید ورق رنگی در فولادشاپ بر چه اساس است ؟
فولادشاپ، قیمت ورق رنگی را به طور لحظه ای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق رنگی با ابعاد و برند های متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش و فروش ورق رنگی در فولادشاپ چگونه است ؟
فرآیند خرید ورق رنگی از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است .کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شماا هستند و هرگونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می دهند
آیا خدمات فرمینگ، برشکاری و انبارداری بر روی ورق رنگی قابل سفارش است ؟
بله تمامی خدمات فوق بنا بر نیاز مشتری قابل اجرا بوده و هزینه آن بر قیمت ورق رنگی اضافه می گردد

اسکرول به بالا