قیمت ورق رنگی

نامرنگضخامتعرضکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 قرمز رولقرمز0.41250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۳۰خرید
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینسفید0.161000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۹خرید
ورق رنگی 0/18 چین 1000 نارنجی رولنارنجی0.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۹خرید
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینسفید0.181000چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۹خرید
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چینقرمز0.181000چینکیلوگرم55,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۹خرید
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چیننارنجی0.181000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۸خرید
ورق رنگی 0/20 قرمز 1000 چینقرمز0.201000چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۱خرید
ورق رنگی 0/22 آبی 1000 چینآبی0.221000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۲خرید
ورق رنگی 0/23 قرمز 1000 چینقرمز0.231000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۱خرید
ورق رنگی 0/23 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.231000چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۸خرید
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چینآبی0.251000چینکیلوگرم55,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۷خرید
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.251000چینکیلوگرم55,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۸خرید
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینسفید0.251000چینکیلوگرم57,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۷خرید
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینقرمز0.251000چینکیلوگرم55,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۶خرید
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.251000چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۷خرید
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چیننارنجی0.251000چینکیلوگرم55,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۸خرید
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چینآبی0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۶خرید
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینسفید0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۶خرید
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۶خرید
ورق رنگی 0/30 آبی 1000 چینآبی0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۱خرید
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینسفید0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۴خرید
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینقرمز0.301000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۵خرید
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.301000چینکیلوگرم55,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۵خرید
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چیننارنجی0.301000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۵خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینسفید0.351000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۴خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.351000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۲۳خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.351220فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۳خرید
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینقرمز0.351000چینکیلوگرم54,800 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۴خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.351000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۳۸خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.351000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۳خرید
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چیننارنجی0.351000چینکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۳خرید
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چینسفید0.371000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۱خرید
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چینقرمز0.381000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۰خرید
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینسفید0.41250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۵خرید
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1000 پرتغالی رولپرتقالی0.41000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۹خرید
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.41250چینکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۰خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چینآبی0.401000چینکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۲خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چینآبی0.401250چینکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۰خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.401000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۳خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.401250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۳۹خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینسفید0.401000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۲خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.401000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۱خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماسسفید0.401000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۱خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1250 هفت الماسسفید0.401250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۳۸خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1000 هفت الماسقرمز0.401000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۳۹خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینقرمز0.401250چینکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۳۹خرید
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.401000چینکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۲خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چیننارنجی0.401000چینکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۲خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چیننارنجی0.401250چینکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۴خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.401250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۳۹خرید
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چیننارنجی0.431250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۵خرید
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چینآبی0.451250چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۶خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینسفید0.451000چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۵خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینسفید0.451250چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۴خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینقرمز0.451250چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۴خرید
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.451250چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۴۶خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1000 چیننارنجی0.451000چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۳۸خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.451250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۵خرید
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چینآبی0.471250چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۹خرید
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چینبنفش0.471250چینکیلوگرم36,300 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۱خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.471000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۶خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.471250چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 سبز 1250 چینسبز0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۸:۱۱خرید
ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چینسفالی0.471000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۴خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینسفید0.471000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۱خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینسفید0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چینصورتی0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۷خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینقرمز0.471000چینکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۹خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینقرمز0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۰خرید
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.471250چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چیننارنجی0.471000چینکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چیننارنجی0.471250چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنانآبی0.481250سمنانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۰خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسآبی0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۸خرید
ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماسپرتقالی0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۴خرید
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسسبز0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۹خرید
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسسفید0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۸خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنانقرمز0.481250سمنانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۱خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۰۰خرید
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسقهوه ای سوخته0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۷خرید
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسسبز0.481250آریان فولادکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۶خرید
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 آبی رولآبی0.51250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۸خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکهآبی0.501000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۸خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۵خرید
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهپرتقالی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۸خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.501000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۶خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.501220فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۵خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1250 فولادمبارکهسفید0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۵خرید
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۶:۵۶خرید
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۷خرید
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکهکرم0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۷خرید
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۹خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چینسبز0.601250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۸خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۸خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 هفت الماسآبی0.601250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۳خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۸خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسسفید0.601250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۷خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۶خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.601250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۶خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250فولاد بهمنقرمز0.601250فولاد بهمنکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۱خرید
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.701250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۷خرید
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چینسفید0.801250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۴:۱۷:۱۶خرید

سوالات متداول

خرید ورق رنگی در فولادشاپ بر چه اساس است ؟
فولادشاپ، قیمت ورق رنگی را به طور لحظه ای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق رنگی با ابعاد و برند های متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش و فروش ورق رنگی در فولادشاپ چگونه است ؟
فرآیند خرید ورق رنگی از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است .کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شماا هستند و هرگونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می دهند
آیا خدمات فرمینگ، برشکاری و انبارداری بر روی ورق رنگی قابل سفارش است ؟
بله تمامی خدمات فوق بنا بر نیاز مشتری قابل اجرا بوده و هزینه آن بر قیمت ورق رنگی اضافه می گردد

اسکرول به بالا