ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت ورق رنگی امروز

نامرنگضخامتعرضکارخانهواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 قرمز رولقرمز0.41250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱خرید
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینسفید0.161000چینکیلوگرم44,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱خرید
ورق رنگی 0/18 چین 1000 نارنجی رولنارنجی0.181000چینکیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱خرید
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینسفید0.181000چینکیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱خرید
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چینقرمز0.181000چینکیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱خرید
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چیننارنجی0.181000چینکیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱خرید
ورق رنگی 0/20 قرمز 1000 چینقرمز0.201000چینکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۸خرید
ورق رنگی 0/22 آبی 1000 چینآبی0.221000چینکیلوگرم39,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۸خرید
ورق رنگی 0/23 قرمز 1000 چینقرمز0.231000چینکیلوگرم39,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۵خرید
ورق رنگی 0/23 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.231000چینکیلوگرم39,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱خرید
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چینآبی0.251000چینکیلوگرم39,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰خرید
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.251000چینکیلوگرم38,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰خرید
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینسفید0.251000چینکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰خرید
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینقرمز0.251000چینکیلوگرم37,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰خرید
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.251000چینکیلوگرم37,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰خرید
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چیننارنجی0.251000چینکیلوگرم38,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰خرید
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چینآبی0.281000چینکیلوگرم37,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰خرید
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینسفید0.281000چینکیلوگرم36,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰خرید
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.281000چینکیلوگرم38,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰خرید
ورق رنگی 0/30 آبی 1000 چینآبی0.301000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۵خرید
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینسفید0.301000چینکیلوگرم36,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۹خرید
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینقرمز0.301000چینکیلوگرم37,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۹خرید
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.301000چینکیلوگرم37,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۹خرید
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چیننارنجی0.301000چینکیلوگرم37,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۹خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینسفید0.351000چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.351000فولاد مبارکهکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.351220فولاد مبارکهکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینقرمز0.351000چینکیلوگرم36,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.351000چینکیلوگرم36,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.351000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چیننارنجی0.351000چینکیلوگرم36,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چینسفید0.371000چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چینقرمز0.381000چینکیلوگرم36,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینسفید0.41250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷خرید
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1000 پرتغالی رولپرتقالی0.41000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱خرید
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.41250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چینآبی0.401000چینکیلوگرم35,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چینآبی0.401250چینکیلوگرم35,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.401000چینکیلوگرم35,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.401250چینکیلوگرم35,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینسفید0.401000چینکیلوگرم35,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.401000فولاد مبارکهکیلوگرم35,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماسسفید0.401000هفت الماسکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1250 هفت الماسسفید0.401250هفت الماسکیلوگرم35,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1000 هفت الماسقرمز0.401000هفت الماسکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینقرمز0.401250چینکیلوگرم35,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.401000چینکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چیننارنجی0.401000چینکیلوگرم35,400 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چیننارنجی0.401250چینکیلوگرم35,400 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.401250فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵خرید
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چیننارنجی0.431250چینکیلوگرم34,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷خرید
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چینآبی0.451250چینکیلوگرم35,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینسفید0.451000چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینسفید0.451250چینکیلوگرم35,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینقرمز0.451250چینکیلوگرم35,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶خرید
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.451250چینکیلوگرم36,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1000 چیننارنجی0.451000چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.451250فولاد مبارکهکیلوگرم35,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چینآبی0.471250چینکیلوگرم34,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چینبنفش0.471250چینکیلوگرم34,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.471000چینکیلوگرم34,400 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.471250چینکیلوگرم34,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 سبز 1250 چینسبز0.471250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چینسفالی0.471000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینسفید0.471000چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینسفید0.471250چینکیلوگرم35,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چینصورتی0.471250چینکیلوگرم34,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینقرمز0.471000چینکیلوگرم34,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینقرمز0.471250چینکیلوگرم35,400 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.471250چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چیننارنجی0.471000چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چیننارنجی0.471250چینکیلوگرم34,900 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنانآبی0.481250سمنانکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسآبی0.481250هفت الماسکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماسپرتقالی0.481250هفت الماسکیلوگرم34,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷خرید
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسسبز0.481250هفت الماسکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسسفید0.481250هفت الماسکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنانقرمز0.481250سمنانکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.481250هفت الماسکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسقهوه ای سوخته0.481250هفت الماسکیلوگرم35,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسسبز0.481250آریان فولادکیلوگرم35,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 آبی رولآبی0.51250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکهآبی0.501000فولاد مبارکهکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهپرتقالی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.501220فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1250 فولادمبارکهسفید0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱خرید
ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکهسفید0.501000فولاد مبارکهکیلوگرم35,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم36,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱خرید
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم36,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکهکرم0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم36,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم35,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چینسبز0.601250چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 هفت الماسآبی0.601250هفت الماسکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۹خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسسفید0.601250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.601250هفت الماسکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250فولاد بهمنقرمز0.601250فولاد بهمنکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۴خرید
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.701250فولاد مبارکهکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چینسفید0.801250چینکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰خرید

ورق رنگی

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی

ورق ‌ها هم می‌توانند زیبا و جذابتر شوند! ورق های رنگی با رنگ کاری ورق های گالوانیزه تولید می شوند و نمای ظاهری سازه را دگرگون می کنند. این ورق ها، مقاومت به خوردگی ایده آل را در سازه تامین کرده و در ابعاد و رنگ های مختلف تولید می شوند. ورق رنگی فولاد مبارکه، هفت الماس و سایر کارخانه های معتبر در فولادشاپ قابل دسترس می باشد. در ادامه، کاربردها، قیمت ورق رنگی، انواع و شرکت های سازنده ورق های رنگی ارائه شده در فولادشاپ را معرفی می کنیم.

عوامل موثر بر قیمت ورق رنگی

ماده اولیه مورد استفاده در تولید ورق های رنگی، ورق گالوانیزه است و به همین دلیل قیمت ورق رنگی تابع هزینه فرآیند رنگ کاری و قیمت ورق گالوانیزه است. پیشینه طولانی صنعتی فرآیند گالوانیزه گرم موجب کاهش هزینه اجرای آن شده و در نتیجه با توسعه کاربردی ورق گالوانیزه در بسیاری از زمینه ها همراه شده است. قیمت ورق رنگی به طور لحظه ای در فولادشاپ به روزرسانی شده و به اطلاع شما می رسد.

رنگ بندی ورق رنگی

ورق رنگی در انواع رنگ های سفید، قرمز، نارنجی، آبی، قهوه ای، صورتی، بنفش،‌ نقره ای و کرم با ابعاد مختلف در فولادشاپ به فروش می رسد. رایج ترین ضخامت ورق رنگی موجود در بازار در محدوده بین 0/16 تا 0/8 میلیمتر است و این ورق در عرض ۱۰۰۰ و 1250 میلیمتر و به حالت رول تولید می شود. ضخامت پوشش رنگی در ورق رنگی نزدیک به ۳۵ میکرون است.

کاربرد ورق رنگی

مقاومت به خوردگی و کیفیت سطحی مطلوب به همراه ظاهر زیبا و هزینه مقرون به صرفه موجب توسعه کاربردی گسترده ورق های رنگی شده است.
از جمله مهمترین کاربردهای ورق رنگی می توان موارد زیر را برشمرد:

  • لوازم خانگی: در تولید یخچال، اجاق گاز، آبگرمکن، کابینت و…
  • کانتینتر و مخازن
  • خودروسازی
  • سقف و شیروانی

قیمت انواع ورق رنگی در ضخامت و ابعاد مختلف را از فهرست زیر مشاهده می‌کنید. با ثبت درخواست استعلام توسط شما، ما یک پیش‌فاکتور دربردارنده قیمت محصول،‌ شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل و سایر مشخصات را به شما ارسال می‌کنیم. با تائید پرداخت، واحد لجستیک فولادشاپ  در جریان قرار گرفته و پس از تائید قیمت کرایه از سوی شما، تحویل بار در زمان مقرر به آدرس و مشخصات مورد نظرتان انجام می‌شود.

برای تسهیل فرآیند خرید،‌ ما تمامی مشخصات لازم برای انتخاب ورق رنگی مطلوب شما را معرفی نموده و تجربه خریدی آسان،‌ سریع و مطمئن را برایتان رقم می‌زنیم. همچنین شما می‌توانید نمودار تغییرات قیمت ورق رنگی را در فولادشاپ مشاهده کنید.

وزن ورق رنگی

نحوه محاسبه وزن ورق رنگی در ابعاد و رنگ های مختلف بسیار ساده می باشد. کافیست در محاسبه گر وزنی که در سمت راست همین صفحه وجود دارد اطلاعات مورد نظرتان را به درستی وارد نمائید تا وزن ورق رنگی برای شما محاسبه گردد.

سوالات  متداول

خرید ورق رنگی در فولادشاپ بر چه اساس است ؟

فولادشاپ، قیمت ورق رنگی را به طور لحظه ای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق رنگی با ابعاد و برند های متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید.

مراحل سفارش و فروش ورق رنگی در فولادشاپ چگونه است ؟

فرآیند خرید ورق رنگی از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است .کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شماا هستند و هرگونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می دهند.

آیا خدمات فرمینگ، برشکاری و انبارداری بر روی ورق رنگی قابل سفارش است ؟

بله تمامی خدمات فوق بنا بر نیاز مشتری قابل اجرا بوده و هزینه آن بر قیمت ورق رنگی اضافه می گردد.
بیشتر بخوانید