ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت ورق رنگی امروز

نامرنگضخامتعرضکارخانهواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 قرمز رولقرمز0.41250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینسفید0.161000چینکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/18 چین 1000 نارنجی رولنارنجی0.181000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینسفید0.181000چینکیلوگرم39,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چینقرمز0.181000چینکیلوگرم38,500 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چیننارنجی0.181000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/20 قرمز 1000 چینقرمز0.201000چینکیلوگرم38,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/22 آبی 1000 چینآبی0.221000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/23 قرمز 1000 چینقرمز0.231000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/23 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.231000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چینآبی0.251000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.251000چینکیلوگرم37,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینسفید0.251000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینقرمز0.251000چینکیلوگرم36,200 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.251000چینکیلوگرم37,500 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چیننارنجی0.251000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چینآبی0.281000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینسفید0.281000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.281000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/30 آبی 1000 چینآبی0.301000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۵خرید
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینسفید0.301000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینقرمز0.301000چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.301000چینکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چیننارنجی0.301000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینسفید0.351000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.351000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.351220فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینقرمز0.351000چینکیلوگرم35,200 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.351000چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.351000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چیننارنجی0.351000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چینسفید0.371000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چینقرمز0.381000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینسفید0.41250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1000 پرتغالی رولپرتقالی0.41000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.41250چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چینآبی0.401000چینکیلوگرم35,700 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چینآبی0.401250چینکیلوگرم35,700 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.401000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.401250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینسفید0.401000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.401000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماسسفید0.401000هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1250 هفت الماسسفید0.401250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1000 هفت الماسقرمز0.401000هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینقرمز0.401250چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.401000چینکیلوگرم35,500 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چیننارنجی0.401000چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چیننارنجی0.401250چینکیلوگرم34,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.401250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۵خرید
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چیننارنجی0.431250چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چینآبی0.451250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینسفید0.451000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینسفید0.451250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۶خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینقرمز0.451250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.451250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1000 چیننارنجی0.451000چینکیلوگرم35,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۱خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.451250فولاد مبارکهکیلوگرم32,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۱خرید
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چینآبی0.471250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چینبنفش0.471250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.471000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۱خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.471250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 سبز 1250 چینسبز0.471250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید
ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چینسفالی0.471000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۴:۵۷خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینسفید0.471000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینسفید0.471250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چینصورتی0.471250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینقرمز0.471000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینقرمز0.471250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.471250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چیننارنجی0.471000چینکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چیننارنجی0.471250چینکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنانآبی0.481250سمنانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسآبی0.481250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماسپرتقالی0.481250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۱خرید
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسسبز0.481250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسسفید0.481250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنانقرمز0.481250سمنانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.481250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسقهوه ای سوخته0.481250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسسبز0.481250آریان فولادکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۱خرید
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 آبی رولآبی0.51250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکهآبی0.501000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۱خرید
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهپرتقالی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۲خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.501220فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۱خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1250 فولادمبارکهسفید0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۱خرید
ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکهسفید0.501000فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۱خرید
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکهکرم0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چینسبز0.601250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 هفت الماسآبی0.601250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۷خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسسفید0.601250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۸خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۸خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.601250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۸خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250فولاد بهمنقرمز0.601250فولاد بهمنکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۴خرید
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.701250فولاد مبارکهکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چینسفید0.801250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۰۸خرید

ورق رنگی