قیمت ورق رنگی

نامرنگضخامتعرضکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینسفید0.161000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۰خرید
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینسفید0.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۰خرید
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چیننارنجی0.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۰خرید
ورق رنگی 0/20 سفید 1000 چینسفید0.201000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۶خرید
ورق رنگی 0/20 قرمز 1000 چینقرمز0.201000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۵خرید
ورق رنگی 0/23 قرمز 1000 چینقرمز0.231000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۵خرید
ورق رنگی 0/23 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.231000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۰خرید
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۹خرید
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینسفید0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۹خرید
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینقرمز0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۰خرید
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۹خرید
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چیننارنجی0.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۰خرید
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینسفید0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۸خرید
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۸خرید
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینسفید0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۸خرید
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینقرمز0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۰خرید
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۸خرید
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چیننارنجی0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۹خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینسفید0.351000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۸خرید
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینقرمز0.351000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۰خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.351000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۶خرید
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چیننارنجی0.351000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۹خرید
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.41250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۷خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.401000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۷خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.401250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۶خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینسفید0.401000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۷خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1250 چینسفید0.401250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۲خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1000 چینقرمز0.401000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۷خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینقرمز0.401250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۱۹خرید
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.401000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۷خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چیننارنجی0.401000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۹خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چیننارنجی0.401250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۰خرید
ورق رنگی 0/45 آبی 1000 چینآبی0.451000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۷خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینسفید0.451000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۱خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینسفید0.451250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۹خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1000 چینقرمز0.451000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۷خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینقرمز0.451250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۰خرید
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.451250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۲خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1000 چیننارنجی0.451000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۹خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 چیننارنجی0.451250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۷خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.471000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۰خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.471250چینکیلوگرم58,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۱خرید
ورق رنگی 0/47 سبز 1250 چینسبز0.471250چینکیلوگرم58,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۸خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینسفید0.471000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۱خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینسفید0.471250چینکیلوگرم59,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۲خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینقرمز0.471000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۲۱خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینقرمز0.471250چینکیلوگرم58,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۰خرید
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.471250چینکیلوگرم59,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۳۱خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چیننارنجی0.471000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۴خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چیننارنجی0.471250چینکیلوگرم58,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسآبی0.481250هفت الماسکیلوگرم57,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۲خرید
ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماسپرتقالی0.481250هفت الماسکیلوگرم57,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۸خرید
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسسبز0.481250هفت الماسکیلوگرم57,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳خرید
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسسفید0.481250هفت الماسکیلوگرم58,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.481250هفت الماسکیلوگرم57,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳خرید
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسقهوه ای سوخته0.481250هفت الماسکیلوگرم57,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۲خرید
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسسبز0.481250آریان فولادکیلوگرم58,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۱خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم59,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۰خرید
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهپرتقالی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم59,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۲خرید
ورق رنگی 0/50 سبز 1250 مبارکهسبز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم59,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۷خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1250 فولادمبارکهسفید0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم60,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۴۸خرید
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم59,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۱خرید
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم60,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۱خرید
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم59,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۵۲خرید

سوالات متداول

خرید ورق رنگی در فولادشاپ بر چه اساس است ؟
فولادشاپ، قیمت ورق رنگی را به طور لحظه ای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق رنگی با ابعاد و برند های متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش و فروش ورق رنگی در فولادشاپ چگونه است ؟
فرآیند خرید ورق رنگی از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است .کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شماا هستند و هرگونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می دهند
آیا خدمات فرمینگ، برشکاری و انبارداری بر روی ورق رنگی قابل سفارش است ؟
بله تمامی خدمات فوق بنا بر نیاز مشتری قابل اجرا بوده و هزینه آن بر قیمت ورق رنگی اضافه می گردد

اسکرول به بالا