قیمت ورق رنگی

نامرنگضخامتعرضکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 قرمز رولقرمز0.41250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۸خرید
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چینسفید0.161000چینکیلوگرم52,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۸خرید
ورق رنگی 0/18 چین 1000 نارنجی رولنارنجی0.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۸خرید
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چینسفید0.181000چینکیلوگرم52,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۷خرید
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چینقرمز0.181000چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۷خرید
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چیننارنجی0.181000چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۷خرید
ورق رنگی 0/20 سفید 1000 چینسفید0.201000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۳خرید
ورق رنگی 0/20 قرمز 1000 چینقرمز0.201000چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۰خرید
ورق رنگی 0/22 آبی 1000 چینآبی0.221000چینکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۰خرید
ورق رنگی 0/23 قرمز 1000 چینقرمز0.231000چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۱۹خرید
ورق رنگی 0/23 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.231000چینکیلوگرم57,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۷خرید
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چینآبی0.251000چینکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۵خرید
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.251000چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۶خرید
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چینسفید0.251000چینکیلوگرم56,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۵خرید
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چینقرمز0.251000چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۴خرید
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.251000چینکیلوگرم56,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۵خرید
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چیننارنجی0.251000چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۶خرید
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چینآبی0.281000چینکیلوگرم52,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۴خرید
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چینسفید0.281000چینکیلوگرم55,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۴خرید
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.281000چینکیلوگرم56,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۴خرید
ورق رنگی 0/30 آبی 1000 چینآبی0.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۱۹خرید
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چینسفید0.301000چینکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۲خرید
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چینقرمز0.301000چینکیلوگرم52,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۳خرید
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.301000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۳خرید
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چیننارنجی0.301000چینکیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۳خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چینسفید0.351000چینکیلوگرم52,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۲خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.351000فولاد مبارکهکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۲خرید
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.351220فولاد مبارکهکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۲۱خرید
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چینقرمز0.351000چینکیلوگرم51,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۰خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.351000چینکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۳خرید
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.351000فولاد مبارکهکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۹خرید
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چیننارنجی0.351000چینکیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۹خرید
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چینسفید0.371000چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۶خرید
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چینقرمز0.381000چینکیلوگرم51,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۶خرید
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چینسفید0.41250چینکیلوگرم51,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۱خرید
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1000 پرتغالی رولپرتقالی0.41000فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۰خرید
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.41250چینکیلوگرم51,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۶خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چینآبی0.401000چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۸خرید
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چینآبی0.401250چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۵خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.401000چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۸خرید
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.401250چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۵خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چینسفید0.401000چینکیلوگرم51,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۷خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.401000فولاد مبارکهکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۷خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماسسفید0.401000هفت الماسکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۷خرید
ورق رنگی 0/40 سفید 1250 هفت الماسسفید0.401250هفت الماسکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۴خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1000 هفت الماسقرمز0.401000هفت الماسکیلوگرم50,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۴خرید
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چینقرمز0.401250چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۵خرید
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چینقهوه ای سوخته0.401000چینکیلوگرم52,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۷خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چیننارنجی0.401000چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۸خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چیننارنجی0.401250چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۰خرید
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.401250فولاد مبارکهکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۴خرید
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چیننارنجی0.431250چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۱خرید
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چینآبی0.451250چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۱خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چینسفید0.451000چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۰خرید
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چینسفید0.451250چینکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۹خرید
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چینقرمز0.451250چینکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۹خرید
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.451250چینکیلوگرم53,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۲خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1000 چیننارنجی0.451000چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۳۳خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 چیننارنجی0.451250چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۱۴خرید
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.451250فولاد مبارکهکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۶خرید
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چینآبی0.471250چینکیلوگرم49,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چینبنفش0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۲خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چینپرتقالی0.471000چینکیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۷خرید
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چینپرتقالی0.471250چینکیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۳خرید
ورق رنگی 0/47 سبز 1250 چینسبز0.471250چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۵خرید
ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چینسفالی0.471000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۵خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چینسفید0.471000چینکیلوگرم49,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۲خرید
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چینسفید0.471250چینکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۴خرید
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چینصورتی0.471250چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چینقرمز0.471000چینکیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چینقرمز0.471250چینکیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۱خرید
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چینقهوه ای سوخته0.471250چینکیلوگرم52,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۳خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چیننارنجی0.471000چینکیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۴خرید
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چیننارنجی0.471250چینکیلوگرم49,700 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۳خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنانآبی0.481250سمنانکیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۱خرید
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماسآبی0.481250هفت الماسکیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماسپرتقالی0.481250هفت الماسکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۵خرید
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماسسبز0.481250هفت الماسکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 فولاد مبارکهسفید0.481250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۳۷خرید
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماسسفید0.481250هفت الماسکیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۰خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنانقرمز0.481250سمنانکیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۲خرید
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.481250هفت الماسکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۵۱خرید
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماسقهوه ای سوخته0.481250هفت الماسکیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماسسبز0.481250آریان فولادکیلوگرم49,300 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۷خرید
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 آبی رولآبی0.51250فولاد مبارکهکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکهآبی0.501000فولاد مبارکهکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۸خرید
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۶خرید
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکهپرتقالی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۹خرید
ورق رنگی 0/50 سبز 1250 مبارکهسبز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۳خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1000 فولاد مبارکهسفید0.501000فولاد مبارکهکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۷خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکهسفید0.501220فولاد مبارکهکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۴:۴۶خرید
ورق رنگی 0/50 سفید 1250 فولادمبارکهسفید0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۴خرید
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۱خرید
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.501250هفت الماسکیلوگرم54,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۲۲خرید
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکهقهوه ای سوخته0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم56,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۰خرید
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکهکرم0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم55,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکهنارنجی0.501250فولاد مبارکهکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۱خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چینسبز0.601250چینکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۱خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۱خرید
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 هفت الماسآبی0.601250هفت الماسکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۵خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکهسبز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۰خرید
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماسسفید0.601250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250فولاد بهمنقرمز0.601250فولاد بهمنکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۳خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکهقرمز0.601250فولاد مبارکهکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۸خرید
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماسقرمز0.601250هفت الماسکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۹خرید
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکهآبی0.701250فولاد مبارکهکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۰خرید
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چینسفید0.801250چینکیلوگرم50,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۸خرید

سوالات متداول

خرید ورق رنگی در فولادشاپ بر چه اساس است ؟
فولادشاپ، قیمت ورق رنگی را به طور لحظه ای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق رنگی با ابعاد و برند های متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش و فروش ورق رنگی در فولادشاپ چگونه است ؟
فرآیند خرید ورق رنگی از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است .کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شماا هستند و هرگونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می دهند
آیا خدمات فرمینگ، برشکاری و انبارداری بر روی ورق رنگی قابل سفارش است ؟
بله تمامی خدمات فوق بنا بر نیاز مشتری قابل اجرا بوده و هزینه آن بر قیمت ورق رنگی اضافه می گردد

اسکرول به بالا