ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت ورق گالوانیزه امروز

نامضخامتعرضکارخانهواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق گالوانیزه 0/14 چین 1000 رول0.141000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/16 چین فابریک 1000*20000.161000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین 10000.181000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین فابریک 1000*20000.181000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/20 تاراز 1250 رول0.21250تارازکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/20 چین 10000.201000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/22 چین 10000.221000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/24 چین 10000.241000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 10000.251000سمنانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/28 چین 10000.281000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/3 کاشان 1000 رول0.31000کاشانکیلوگرم37,400 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 0/30 چین 10000.301000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/35 چین 10000.351000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 رول0.41000تارازکیلوگرم31,600 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 0/4 شهرکرد 1000 رول0.41000شهرکردکیلوگرم31,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1000 رول0.41000کاشانکیلوگرم33,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول0.401000هفت الماسکیلوگرم31,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رول0.401250هفت الماسکیلوگرم31,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/42 کاشان 10000.421000کاشانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1250 رول0.451250کاشانکیلوگرم33,300 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول0.451000هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول0.451250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول0.481000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول0.481250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول0.51000تارازکیلوگرم30,400 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/5 شهریار تبریز 1000 رول0.51000شهریار تبریزکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان عرض 12500.51250کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول0.51000هفت الماسکیلوگرم30,100 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول0.51250هفت الماسکیلوگرم30,100 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/50 تاراز 1250 رول0.501250تارازکیلوگرم30,200 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/50 کاشان 1000 رول0.501000کاشانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول0.551000هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول0.551250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/58 چین 12500.581250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1000 رول0.601000تارازکیلوگرم28,600 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول0.601250تارازکیلوگرم28,600 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 0/60 دشتستان 1250 رول0.601250دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول0.601000کاشانکیلوگرم29,200 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رول0.601000هفت الماسکیلوگرم28,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1250 رول0.601250هفت الماسکیلوگرم28,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/62 دشتستان 1000 رول0.621000دشتستانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول0.71000هفت الماسکیلوگرم27,200 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1000 رول0.701000تارازکیلوگرم27,400 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رول0.701250تارازکیلوگرم27,400 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 0/70 فولاد مبارکه 12500.701250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1000 رول0.701000کاشانکیلوگرم27,600 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/70 هفت الماس 12500.701250هفت الماسکیلوگرم27,200 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/8 چین 12500.81250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1000 رول0.801000تارازکیلوگرم27,200 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1250 رول0.801250تارازکیلوگرم27,200 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رول0.901250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول11000تارازکیلوگرم27,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول11250تارازکیلوگرم27,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 1 چین 1000 رول11000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 رول11250کاشانکیلوگرم27,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول11000هفت الماسکیلوگرم27,300 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1250 رول1.21250تارازکیلوگرم26,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رول1.21000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول1.251000تارازکیلوگرم25,900 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول1.251250تارازکیلوگرم26,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رول1.251000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رول1.251250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول1.251000هفت الماسکیلوگرم26,800 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رول1.51000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رول1.51250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1/5 دشتستان 1250 رول1.51250دشتستانکیلوگرم24,500 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000*2000 شیت1.51000هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 12501.51250هفت الماسکیلوگرم30,000 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول21250تارازکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 1000 رول21000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 125021250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول21250شهرکردکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 2 شهریار1250 رول21250شهریارکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول21000هفت الماسکیلوگرم27,700 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول21250هفت الماسکیلوگرم27,700 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار 1250 رول2.51250تارازکیلوگرم28,300 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 3 چین 1000 رول31000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 3/5 شهریار 1000 رول3.51000شهریارکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 4 چین 100041000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۲:۵۵:۲۵خرید

ورق گالوانیزه