قیمت ورق گالوانیزه

نامضخامتعرضکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق گالوانیزه 0.25 امارات 1000 رول0.251000اماراتکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/14 چین 1000 رول0.141000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 0/16 چین فابریک 1000*20000.161000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین 10000.181000چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین فابریک 1000*20000.181000چینکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/20 تاراز 1250 رول0.21250تارازکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 0/20 چین 10000.201000چینکیلوگرم55,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/22 چین 10000.221000چینکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 0/24 چین 10000.241000چینکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 10000.251000سمنانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 0/25 عرض 10000.251000چینکیلوگرم53,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 0/25 عرض 12500.251250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 0/28 چین 10000.281000چینکیلوگرم52,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/28 عرض 10000.281000چینکیلوگرم52,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 0/28 عرض 12500.281250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 0/3 کاشان 1000 رول0.31000کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/30 چین 10000.301000چینکیلوگرم52,200 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/35 چین 10000.351000چینکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/35 روی اندود 1000 رول0.351000روی اندودکیلوگرم50,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 0/37 روی اندود 1000 رول0.371000روی اندودکیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 رول0.41000تارازکیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/4 شهرکرد 1000 رول0.41000شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1000 رول0.41000کاشانکیلوگرم48,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 0/40 چین 1250 رول0.401250چینکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 0/40 چینی 1000 رول0.401000چینکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 0/40 روی اندود 1000 رول0.401000روی اندودکیلوگرم48,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول0.401000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رول0.401250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/42 کاشان 10000.421000کاشانکیلوگرم45,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/45 چین 1250 رول0.451250چینکیلوگرم44,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 0/45 روی اندود 1250 رول0.451250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1250 رول0.451250کاشانکیلوگرم45,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۹خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول0.451000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول0.451250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۹خرید
ورق گالوانیزه 0/47 چین 1250 رول0.471250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 0/47 دشتستان 1250 رول0.471250دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۳خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1000 رول0.481000روی اندودکیلوگرم44,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۴خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1250 رول0.481250روی اندودکیلوگرم44,800 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۴خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول0.481000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول0.51000تارازکیلوگرم45,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 0/5 شهریار تبریز 1000 رول0.51000شهریار تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۹خرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان عرض 12500.51250کاشانکیلوگرم45,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول0.51000هفت الماسکیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول0.51250هفت الماسکیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/50 تاراز 1250 رول0.501250تارازکیلوگرم44,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/50 شهرکرد 1000 رول0.501000شهرکردکیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۴خرید
ورق گالوانیزه 0/50 کاشان 1000 رول0.501000کاشانکیلوگرم45,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول0.551000هفت الماسکیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول0.551250هفت الماسکیلوگرم42,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 0/58 چین 12500.581250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1000 رول0.601000تارازکیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۸خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول0.601250تارازکیلوگرم43,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/60 دشتستان 1250 رول0.601250دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 0/60 شهرکرد 1000 رول0.601000شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول0.601000کاشانکیلوگرم43,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رول0.601000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1250 رول0.601250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/62 دشتستان 1000 رول0.621000دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۶خرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول0.71000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۵خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1000 رول0.701000تارازکیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۱:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رول0.701250تارازکیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/70 چین 1250 رول0.701250چینکیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/70 شهرکرد 1250 رول0.701250شهرکردکیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/70 فولاد مبارکه 12500.701250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۱خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1000 رول0.701000کاشانکیلوگرم41,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۲خرید
ورق گالوانیزه 0/70 هفت الماس 12500.701250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/8 چین 12500.81250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1000 رول0.801000تارازکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1250 رول0.801250تارازکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/80 دشتستان 1250 رول0.801250دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رول0.901250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول11000تارازکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول11250تارازکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۱خرید
ورق گالوانیزه 1 چین 1000 رول11000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1250 رول11250روی اندودکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول11000کاشانکیلوگرم40,200 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 رول11250کاشانکیلوگرم40,200 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول11000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۲خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول11250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 1/2 روی اندود 1250 رول1.21250روی اندودکیلوگرم40,200 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1250 رول1.21250تارازکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۱خرید
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رول1.21000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول1.251000تارازکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۳خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول1.251250تارازکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رول1.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رول1.251250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1/25 شهرکرد 1250 رول1.251250شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول1.251000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۲خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1250 رول1.251250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رول1.51000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رول1.51250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 1/5 دشتستان 1250 رول1.51250دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000*2000 شیت1.51000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 12501.51250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول21250تارازکیلوگرم41,500 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 1000 رول21000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۵خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 125021250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۴۲خرید
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول21000شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۴خرید
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول21250شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۵خرید
ورق گالوانیزه 2 شهریار1250 رول21250شهریارکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 2 فولاد مبارکه 1250 رول21250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۵خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول21000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول21250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار 1250 رول2.51250تارازکیلوگرم40,200 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 2/5 عرض 12502.51250کیلوگرم40,200 تومان۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۴خرید
ورق گالوانیزه 2/5 هفت الماس 1250 رول2.51250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 3 چین 1000 رول31000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 3 میل شهریار تبریز 1000 رول31000شهریار تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 3/5 شهریار 1000 رول3.51000شهریارکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 4 چین 100041000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۴:۰۲:۳۹خرید

سوالات متداول

قیمت ورق گالوانیزه در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، قیمت ورق گالوانیزه را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق گالوانیزه با ابعاد و برندهای متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می‌ توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش ورق گالوانیزه (ایرانیت فلزی) در فولادشاپ چیست؟
فرآیند خرید ورق گالوانیزه از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند

اسکرول به بالا