ردکردن این

محاسبه گر آنلاین

قیمت ورق گالوانیزه امروز

نامضخامتعرضکارخانهواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق گالوانیزه 0/14 چین 1000 رول0.141000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 0/16 چین فابریک 1000*20000.161000چینکیلوگرم42,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین 10000.181000چینکیلوگرم40,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین فابریک 1000*20000.181000چینکیلوگرم40,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 0/20 تاراز 1250 رول0.21250تارازکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/20 چین 10000.201000چینکیلوگرم39,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/22 چین 10000.221000چینکیلوگرم37,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/24 چین 10000.241000چینکیلوگرم36,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 10000.251000سمنانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/28 چین 10000.281000چینکیلوگرم35,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/3 کاشان 1000 رول0.31000کاشانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/30 چین 10000.301000چینکیلوگرم34,300 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/35 چین 10000.351000چینکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 رول0.41000تارازکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/4 شهرکرد 1000 رول0.41000شهرکردکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1000 رول0.41000کاشانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول0.401000هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رول0.401250هفت الماسکیلوگرم32,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 0/42 کاشان 10000.421000کاشانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1250 رول0.451250کاشانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول0.451000هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول0.451250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول0.481000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول0.481250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول0.51000تارازکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/5 شهریار تبریز 1000 رول0.51000شهریار تبریزکیلوگرم29,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان عرض 12500.51250کاشانکیلوگرم31,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول0.51000هفت الماسکیلوگرم30,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول0.51250هفت الماسکیلوگرم30,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۸خرید
ورق گالوانیزه 0/50 تاراز 1250 رول0.501250تارازکیلوگرم31,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/50 کاشان 1000 رول0.501000کاشانکیلوگرم31,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول0.551000هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول0.551250هفت الماسکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/58 چین 12500.581250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1000 رول0.601000تارازکیلوگرم29,500 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول0.601250تارازکیلوگرم29,600 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 دشتستان 1250 رول0.601250دشتستانکیلوگرم29,600 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول0.601000کاشانکیلوگرم29,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رول0.601000هفت الماسکیلوگرم29,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1250 رول0.601250هفت الماسکیلوگرم29,400 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/62 دشتستان 1000 رول0.621000دشتستانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول0.71000هفت الماسکیلوگرم29,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۹خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1000 رول0.701000تارازکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رول0.701250تارازکیلوگرم29,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1000 رول0.701000کاشانکیلوگرم29,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 0/70 هفت الماس 12500.701250هفت الماسکیلوگرم29,200 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/8 چین 12500.81250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1000 رول0.801000تارازکیلوگرم28,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1250 رول0.801250تارازکیلوگرم28,900 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رول0.901250چینکیلوگرم28,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول11000تارازکیلوگرم29,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول11250تارازکیلوگرم29,000 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۴۳خرید
ورق گالوانیزه 1 چین 1000 رول11000چینکیلوگرم28,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول11000هفت الماسکیلوگرم28,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1250 رول1.21250تارازکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۴۴خرید
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رول1.21000چینکیلوگرم28,600 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول1.251000تارازکیلوگرم28,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول1.251250تارازکیلوگرم28,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رول1.251000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رول1.251250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول1.251000هفت الماسکیلوگرم28,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رول1.51000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رول1.51250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 1/5 دشتستان 1250 رول1.51250دشتستانکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000*2000 شیت1.51000هفت الماسکیلوگرم28,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 12501.51250هفت الماسکیلوگرم28,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول21250تارازکیلوگرم30,700 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 125021250چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 2 شهریار1250 رول21250شهریارکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1250 رول21250هفت الماسکیلوگرم30,800 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار 1250 رول2.51250تارازکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 3/5 شهریار 1000 رول3.51000شهریارکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 4 چین 100041000چینکیلوگرم0 تومان۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲خرید

ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

خرید ورق گالوانیزه (ایرانیت فلزی)

اگر تا به حال دستی در ساخت و ساز داشته ‌اید و یا با فروش ورق گالوانیزه آشنا هستید، حتما با چالش انتخاب ماده ‌ای مقاوم به خوردگی در بسیاری از کاربردها مواجه شده ‌اید. استفاده از ورق گالوانیزه، مقرون ‌به ‌صرفه‌ ترین و مطمئن ‌ترین راهکار صنعتی موجود در چنین کاربردهایی است و ظاهر سطحی مطلوبی هم به سازه می بخشد. برای آشنایی با قیمت ورق گالوانیزه و انواع کاربردهای آن با ادامه مطلب همراه ما باشید.

جهت دریافت قیمت ورق گالوانیزه امروز کلیک کنید.

عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه

از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت ایرانیت فلزی می توان به ابعاد (ضخامت و عرض) و شرکت سازنده ورق گالوانیزه اشاره نمود. فولادشاپ، قیمت ورق گالوانیزه تولیدی کارخانه‌ های کاشان، تاراز شهر کرد، الماس، سمنان، چینی و روی ‌اندود را به طور لحظه‌ای به اطلاع شما می‌ رساند و امکان خرید مطمئن،‌ آسان و سریع را برایتان فراهم می ‌کند.

ویژگی های ورق گالوانیزه که آنرا به یک انتخاب ایده‌ آل در بسیاری از کاربردها بدل می‌ سازد عبارتند از:

  • دوام بسیار بالا: هدف اصلی از استفاده از ورق گالوانیزه در بسیاری از محصولات و سازه‌ ها، بهبود دوام سازه، به ویژه مقاومت به خوردگی است.
  • قیمت مقرون به صرفه: سرعت بالای اجرا و هزینه پایین فرآیند، موجب کاهش هزینه نهایی ورق گالوانیزه می ‌شود.
  • کاربرد گسترده صنعتی: ورق گالوانیزه یکی از پرکاربردترین انواع ورق در مصارف صنعتی است.
  • زیبایی سطحی: پوشش‌ دهی با روی، ظاهر سطحی زیبایی در سازه گالوانیزه ایجاد می‌کند.

فرآیند تولید و انواع ورق گالوانیزه

به فرآیند پوشش‌ دهی ورق فولادی در حمام مذاب روی، گالوانیزاسیون گرم گفته می شود. ترکیب شیمیایی فولاد و حمام گالوانیزه، نرخ سرمایش، دمای حمام و زمان غوطه‌وری، از جمله مهمترین عوامل موثر بر خواص و کیفیت سطحی ورق فولادی هستند.  این فرآیند به خودی خود ساده است و موجب بهبود مقاومت و کیفیت سطحی سازه می ‌شود. پیشینه نسبتا طولانی فرآیند گالوانیزه با توسعه سطح دانش فنی و تخصصی در این زمینه همراه بوده و در نتیجه شما می توانید با اطمینان خاطر، نسبت به خرید انواع ورق گالوانیزه از فولادشاپ اقدام کنید. رایجترین ضخامت های موجود ورق گالوانیزه در محدوده بین 0/2 تا 6 میلیمتر است و این ورق عموما در عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و به حالت رول به فروش می‌ رسد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در مورد ورق های گالوانیزه یا همان ایرانیت فلزی، شناخته شده بودن روش ها و تکنیکهای بازرسی، تعمیر و نگهداری سازه های گالوانیزه شده است. به طوری که در سالهای اخیر، مراجع مستند متعددی در این زمینه گردآوری شده و با استفاده از آنها،‌ امکان افزایش دوام و طول عمر مفید قطعات و سازه های گالوانیزه فراهم می‌شود.

کاربرد ورق گالوانیزه

کاربردهای ورق گالوانیزه بسیار متنوع است و در لوله ‌های گالوانیزه، سینی کابل، نردبان کابل، سوله ‌ها و سالن‌ ها، برخی از لوازم خانگی، مخازن و مجراها به کار می ‌رود. بهتر است از نوع و کاربرد مورد نظر خود به خوبی آگاه بوده و در صورت نیاز به مشاوره فروش با کارشناسان حرفه ای ما در فولادشاپ تماس بگیرید. به منظور تسهیل فرآیند خرید، ما مشخصات لازم برای انتخاب ورق گالوانیزه مورد نظرتان را به شما معرفی نموده و تجربه خریدی آسان، سریع و مطمئن را برایتان رقم می‌زنیم. همچنین شما می‌توانید نمودار تغییرات قیمت ورق گالوانیزه را در فولادشاپ مشاهده کنید.

قیمت رول ورق گالوانیزه

نرخ رول ورق گالوانیزه در تمامی ابعاد و ضخامت ها به صورت روزانه و لحظه ای برای شما در حال به روز رسانی می‌باشد تا شما مشتریان گرامی با اطمینان خاطر به خرید و فروش آنلاین ورق گالوانیزه (ایرانیت فلزی ) در سایت فولادشاپ بپردازید. همچنین تحویل بار در تمامی شهر های ایران مانند تبریز ، سمنان ، کاشان ، تهران و سایز شهر های ایران مقدور می باشد.

وزن ورق گالوانیزه

برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه میتوانید به سادگی از جدول موجود در همین صفحه ، مشخصات محصول مورد نظر خود را از قبیل تهداد ، عرض و ضخامت و سایر مشخصات مورد نیاز را وارد کرده و وزن تقریبی کل محصول خود را بدست بیاورید. سپس با توجه به نوع کارخانه مورد نظر ، لیست قیمت ورق گالوانیزه مورد نیاز خود را بدست بیاورید.

سوالات متداول

قیمت ورق گالوانیزه در فولادشاپ بر چه اساس است؟

فولادشاپ، قیمت ورق گالوانیزه را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق گالوانیزه با ابعاد و برندهای متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می‌ توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید.

مراحل سفارش ورق گالوانیزه (ایرانیت فلزی) در فولادشاپ چیست؟

فرآیند خرید ورق گالوانیزه از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند.

بیشتر بخوانید