قیمت ورق گالوانیزه

نامضخامتعرضکارخانهواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
ورق گالوانیزه 0/14 چین 1000 رول0.141000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۲خرید
ورق گالوانیزه 0/16 چین فابریک 1000*20000.161000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۲خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین 10000.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/18 چین فابریک 1000*20000.181000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۲خرید
ورق گالوانیزه 0/20 تاراز 1250 رول0.21250تارازکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 0/20 چین 10000.201000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/22 چین 10000.221000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/24 چین 10000.241000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/25 سمنان 10000.251000سمنانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/28 چین 10000.281000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/3 کاشان 1000 رول0.31000کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 0/30 چین 10000.301000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/35 چین 10000.351000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 رول0.41000تارازکیلوگرم34,600 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 0/4 شهرکرد 1000 رول0.41000شهرکردکیلوگرم34,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1000 رول0.41000کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول0.401000هفت الماسکیلوگرم34,700 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۳خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رول0.401250هفت الماسکیلوگرم34,700 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/42 کاشان 10000.421000کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1250 رول0.451250کاشانکیلوگرم34,050 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول0.451000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۴خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول0.451250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول0.481000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۷خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول0.481250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول0.51000تارازکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/5 شهریار تبریز 1000 رول0.51000شهریار تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۸خرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان عرض 12500.51250کاشانکیلوگرم32,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۷خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول0.51000هفت الماسکیلوگرم33,100 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۵خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول0.51250هفت الماسکیلوگرم33,100 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/50 تاراز 1250 رول0.501250تارازکیلوگرم33,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 0/50 کاشان 1000 رول0.501000کاشانکیلوگرم34,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول0.551000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول0.551250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/58 چین 12500.581250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1000 رول0.601000تارازکیلوگرم30,600 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول0.601250تارازکیلوگرم30,600 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 0/60 دشتستان 1250 رول0.601250دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۵خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول0.601000کاشانکیلوگرم33,300 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۴خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رول0.601000هفت الماسکیلوگرم30,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1250 رول0.601250هفت الماسکیلوگرم30,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۵خرید
ورق گالوانیزه 0/62 دشتستان 1000 رول0.621000دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۳خرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول0.71000هفت الماسکیلوگرم28,900 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1000 رول0.701000تارازکیلوگرم29,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۴خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رول0.701250تارازکیلوگرم29,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 0/70 فولاد مبارکه 12500.701250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1000 رول0.701000کاشانکیلوگرم30,800 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 هفت الماس 12500.701250هفت الماسکیلوگرم28,900 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 0/8 چین 12500.81250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1000 رول0.801000تارازکیلوگرم29,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۵خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1250 رول0.801250تارازکیلوگرم29,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۵خرید
ورق گالوانیزه 0/90 چین 1250 رول0.901250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۹خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول11000تارازکیلوگرم28,900 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۴خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول11250تارازکیلوگرم28,900 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۱۰خرید
ورق گالوانیزه 1 چین 1000 رول11000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۱خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 رول11250کاشانکیلوگرم28,600 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول11000هفت الماسکیلوگرم28,600 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول11250هفت الماسکیلوگرم28,600 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1250 رول1.21250تارازکیلوگرم29,000 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۱۰خرید
ورق گالوانیزه 1/20 چین 1000 رول1.21000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۱خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول1.251000تارازکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۴خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول1.251250تارازکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۳۶خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1000 رول1.251000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 چین 1250 رول1.251250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول1.251000هفت الماسکیلوگرم28,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1000 رول1.51000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۰خرید
ورق گالوانیزه 1/5 چین 1250 رول1.51250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۱خرید
ورق گالوانیزه 1/5 دشتستان 1250 رول1.51250دشتستانکیلوگرم25,500 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۹خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000*2000 شیت1.51000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۰خرید
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 12501.51250هفت الماسکیلوگرم29,200 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۱خرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول21250تارازکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۰خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 1000 رول21000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 2 چین 125021250چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۱خرید
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول21250شهرکردکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 2 شهریار1250 رول21250شهریارکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۹خرید
ورق گالوانیزه 2 فولاد مبارکه 1250 رول21250فولاد مبارکهکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۱۰خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول21000هفت الماسکیلوگرم29,700 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول21250هفت الماسکیلوگرم29,700 تومان۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۹خرید
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار 1250 رول2.51250تارازکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۵۰خرید
ورق گالوانیزه 3 چین 1000 رول31000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 3/5 شهریار 1000 رول3.51000شهریارکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 4 چین 100041000چینکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۹خرید

سوالات متداول

قیمت ورق گالوانیزه در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، قیمت ورق گالوانیزه را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق گالوانیزه با ابعاد و برندهای متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می‌ توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش ورق گالوانیزه (ایرانیت فلزی) در فولادشاپ چیست؟
فرآیند خرید ورق گالوانیزه از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند

اسکرول به بالا