قیمت ورق گالوانیزه

نامضخامتعرضکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق گالوانیزه 0/4 تاراز 1000 رول0.41000تارازکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1000 رول0.41000کاشانکیلوگرم57,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/4 کاشان 1250 رول0.41250کاشانکیلوگرم57,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/40 روی اندود 1000 رول0.401000روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 0/40 روی اندود 1250 رول0.401250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1000 رول0.401000هفت الماسکیلوگرم56,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/40 هفت الماس 1250 رول0.401250هفت الماسکیلوگرم55,700 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 تاراز 1000 رول0.451000تارازکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 تاراز 1250 رول0.451250تارازکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 روی اندود 1250 رول0.451250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۷خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1000 رول0.451000کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/45 کاشان 1250 رول0.451250کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول0.451000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۵خرید
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول0.451250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1000 رول0.481000روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 روی اندود 1250 رول0.481250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول0.481000هفت الماسکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول0.481250هفت الماسکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸خرید
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول0.51000تارازکیلوگرم55,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان عرض 12500.51250کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول0.51000هفت الماسکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول0.51250هفت الماسکیلوگرم54,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/50 تاراز 1250 رول0.501250تارازکیلوگرم55,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/50 کاشان 1000 رول0.501000کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1000 رول0.551000هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/55 هفت الماس 1250 رول0.551250هفت الماسکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1000 رول0.601000تارازکیلوگرم52,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۴خرید
ورق گالوانیزه 0/60 تاراز 1250 رول0.601250تارازکیلوگرم52,300 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 روی اندود 1000 رول0.601000روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۷خرید
ورق گالوانیزه 0/60 روی اندود 1250 رول0.601250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1000 رول0.601000کاشانکیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 0/60 کاشان 1250 رول0.601250کاشانکیلوگرم54,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1000 رول0.601000هفت الماسکیلوگرم51,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 0/60 هفت الماس 1250 رول0.601250هفت الماسکیلوگرم51,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول0.71000هفت الماسکیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1000 رول0.701000تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/70 تاراز 1250 رول0.701250تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 روی اندود 1000 رول0.701000روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 روی اندود عرض 12500/701250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۶:۴۶خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1000 رول0.701000کاشانکیلوگرم51,100 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 0/70 کاشان 1250 رول0.701250کاشانکیلوگرم51,100 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۳خرید
ورق گالوانیزه 0/70 هفت الماس 12500.701250هفت الماسکیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1000 رول0.81000کاشانکیلوگرم51,100 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1250 رول0.81250کاشانکیلوگرم51,100 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1000 رول0.81000هفت الماسکیلوگرم48,400 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1250 رول0.81250هفت الماسکیلوگرم48,400 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1000 رول0.801000تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/80 تاراز 1250 رول0.801250تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1000 رول0.91000کاشانکیلوگرم51,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۲خرید
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1250 رول0.91250کاشانکیلوگرم51,200 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1000 رول0.91000هفت الماسکیلوگرم48,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1250 رول0.91250هفت الماسکیلوگرم48,900 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/90 تاراز 1000 رول0.901000تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/90 تاراز 1250 رول0.901250تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 0/90 دشتستان 1000 رول0.901000دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۱خرید
ورق گالوانیزه 0/90 دشتستان 1250 رول0.901250دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 0/90 روی اندود 1000 رول0.901000روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 0/90 روی اندود 1250 رول0.901250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۶خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول11000تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول11250تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1 دشتستان 1000 رول11000دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 1 دشتستان 1250 رول11250دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1000 رول11000روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1250 رول11250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول11000کاشانکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 رول11250کاشانکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول11000هفت الماسکیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول11250هفت الماسکیلوگرم49,500 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۶خرید
ورق گالوانیزه 1.2 دشتستان 1000 رول1.21000دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۰خرید
ورق گالوانیزه 1.2 دشتستان 1250 رول1.21250دشتستانکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۲۹خرید
ورق گالوانیزه 1.2 روی اندود 1000 رول1.21000روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 1/2 روی اندود 1250 رول1.21250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1000 رول1.201000تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۴خرید
ورق گالوانیزه 1/20 تاراز 1250 رول1.21250تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۱خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول1.251000تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲خرید
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول1.251250تارازکیلوگرم50,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۳خرید
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1000 رول1.251000روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵خرید
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1250 رول1/251250روی اندودکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان عرض 1000 رول1.251000کاشانکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۳۲خرید
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان عرض 12501/251250کاشانکیلوگرم51,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول1.251000هفت الماسکیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۷خرید
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1250 رول1.251250هفت الماسکیلوگرم49,000 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۲۰خرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول21250تارازکیلوگرم54,800 تومان۱۴۰۳-۰۱-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۴خرید

سوالات متداول

قیمت ورق گالوانیزه در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، قیمت ورق گالوانیزه را به طور لحظه‌ای به ‌روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق گالوانیزه با ابعاد و برندهای متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می‌ توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش ورق گالوانیزه (ایرانیت فلزی) در فولادشاپ چیست؟
فرآیند خرید ورق گالوانیزه از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ می‌دهند

اسکرول به بالا